Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η διαδικασία για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονομικών- Υγείας- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων. Εφόσον το επιθυμητό είναι η συνέχιση της λειτουργίας των στάβλων, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό κομμάτι της απόφασης, “σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν.4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφι- κές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν.4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

Όροι και Προϋποθέσεις

Έκδοσης Άδειας Διατήρησης

Δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες

Α) είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012,

Β) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό. Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε: α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης - αν έχει ήδη χορη- γηθεί - από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από τη Δήλωση ΟΣΔΕ, γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.

Γ) αφορούν μονάδες δυναμικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46296/8.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β΄).

Δ) αφορούν μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτη- νοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017.

Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εξετάζονται μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

Διαδικασία αδειοδότησης - δικαιολογητικά

Ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

H διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια.

Α. 1. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδομές των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργείται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού, χορηγείται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ).

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, στη Διεύ- θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση και δυναμικότητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και στο κεφάλαιο Δ της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13.6.2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ:

ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα, β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελετητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης και γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του ν4056/2012.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΔΕΥΤΕΡΗ (αα) και (ββ): (αα)

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και (ββ):

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300τ.μ. και

ΤΡΙΤΗ:

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυνα- μικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,

β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελε- τητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης,

γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) του ενδιαφερόμενου φορέα και του μηχανικού ή του γεωτεχνικού σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και δ. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτη- νοτροφικής εγκατάστασης.

2. Μετά τον διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, χορηγείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στους ενδιαφερόμενους φορείς

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η προσωρινή άδεια διατήρησης, έχει θέση οριστικής άδειας διατήρησης και ισχύει μέχρι ένα (1) έτος. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής άδειας διατήρησης δύναται να παραταθεί μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και αιτιολόγησης των λόγων μη τήρησης των προθεσμιών εκ μέρους του.

Η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος έξι (6) μηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

1.Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εντός του παραπάνω διαστήματος, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής τους Ενότητας αίτηση για την έκδοση της οριστικής άδειας διατήρησης συνοδευόμενη από φάκελο με όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του κεφαλαίου.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ ΕΔΩ