Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η διαδικασία έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Αναλυτικά όσα πρέπει να κάνουν παλιοί και νέοι μελισσοκόμοι.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

 1. Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – ∆ήλωση
 2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθµός

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

 1. Αίτηση-∆ήλωση, εις διπλούν στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουµένων στην Αίτηση- ∆ήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας από τον αιτούντα).
 3. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης µελισσοσµηνών.
 5. Βεβαίωση περί κατοχής µελισσοσµηνών, από Μελισσοκοµικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου. Εάν στην περιοχή µόνιµης κατοικίας του µελισσοκόµου δεν υπάρχει Μελισσοκοµικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον µελισσοκόµο στην προαναφερθείσα ∆ήλωση του Ν.1599/86.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

 • Τα 1,2 και 3 της προηγούµενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθµός του παλαιού Μελισσοκοµικού Βιβλιαρίου)
 • Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία µας, χορηγείται στους Μελισσοκόµους ο Κωδικός τους Aριθµός.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Ο ενδιαφερόµενος πυροσφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτοπίου Ελέγχου για τη ∆ιαπίστωση Σήµανσης των Κυψελών στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ.
 2. ∆ιενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος.
 3. Εκδίδεται η Βεβαίωση.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

Α. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

 • Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους.

Β. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

 1. Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους.
 2. Το παλαιό Μελισσοκοµικό τους Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής που το είχε εκδώσει.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

Αφού προσκοµισθούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και αιτήσεις, χορηγείται το Μελισσοκοµικό Βιβλιάριο από την αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.