Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εκτός τέλους επιτηδεύματος τα αγροτικά Φωτοβολταϊκά έως 100 kw

Mε σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών, φωτοβολταϊκά πάρκα δυναμικότητας έως 100 ΚW κατ’ επάγγελμα αγροτών δεν θα πρέπει να λογίζονται από τις εφορίες ως υποκαταστήματα επιχείρησης.

Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίστηκε την Παρασκευή, ο ιδιοκτήτης δεν θα υποχρεούται σε καταβολή 2ου τέλους επιτηδεύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο, η διάταξη θα ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων. Οι αγρότες θα πρέπει να απευθυνθούν στις ΔΟΥ όπου ανήκουν για να υποβάλλουν αίτημα διαγραφής υποκαταστήματος, σε περίπτωση που υπάρχει.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 12 αναφέρονται τα εξής:

«Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων.