Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρουκέλλωση και γάλα

Τι προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων. Αναλυτικές οδηγίες.

Η χρήση του γάλακτος που προέρχεται από εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων περιγράφεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στο κεφάλαιο I (Νωπό γάλα και πρωτόγαλα – πρωτογενής παραγωγή). «Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παράγουν ή, κατά περίπτωση, συλλέγουν νωπό γάλα και πρωτόγαλα πρέπει να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο που έχει εκδώσει το ΥπΑΑΤ (ΕΔΩ).

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να προέρχεται από ζώα:

α) τα οποία δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα λοιµωδών νόσων, οι οποίες είναι δυνατό να µεταδοθούν µέσω του γάλακτος και του πρωτογάλακτος στον άνθρωπο,

β) τα οποία βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση υγείας και δεν παρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα νόσου το οποίο µπορεί να προκαλέσει µόλυνση του γάλακτος και του πρωτογάλακτος και δεν πάσχουν ιδίως από µόλυνση της ουρογεννητικής οδού µε απέκκριµα, από εντερίτιδα µε εµπύρετη διάρροια ή από εµφανή φλεγµονή του µαστού,

γ) τα οποία δεν παρουσιάζουν πληγές του µαστού που είναι δυνατό να αλλοιώσουν το γάλα και το πρωτόγαλα,

δ) στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί µη επιτρεπόµενες ουσίες ή προϊόντα και δεν έχουν υποβληθεί σε παράνοµη αγωγή κατά την έννοια της οδηγίας 96/23/ΕΚ,

ε) για τα οποία, σε περίπτωση που τους έχουν χορηγηθεί επιτρεπόµενες ουσίες ή προϊόντα, έχουν τηρηθεί οι οριζόµενες προθεσµίες αναµονής για αυτές τις ουσίες ή προϊόντα.

α) Ιδιαιτέρως, όσον αφορά τη βρουκέλωση, το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να προέρχονται από:

i) αγελάδες ή βουβαλοειδή που ανήκουν σε αγέλη η οποία, κατά την έννοια της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ (1), είναι απαλλαγµένη ή επίσηµα απαλλαγµένη από βρουκέλωση,

ii) αιγοπρόβατα που ανήκουν σε εκµετάλλευση επίσηµα απαλλαγµένη ή απαλλαγµένη από βρουκέλωση, κατά την έννοια της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, ή

iii) θηλυκά ζώα άλλων ειδών που ανήκουν, όσον αφορά τα είδη που είναι ευπαθή στη βρουκέλωση, σε αγέλες που ελέγχονται τακτικά για τη νόσο αυτή βάσει σχεδίου ελέγχου που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.

β) Όσον αφορά τη φυµατίωση, το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να προέρχεται από:

i) αγελάδες ή βουβαλοειδή που ανήκουν σε αγέλη η οποία, κατά την έννοια της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, είναι επίσηµα απαλλαγµένη από φυµατίωση, ή

ii) θηλυκά ζώα άλλων ειδών τα οποία ανήκουν, όσον αφορά τα είδη που είναι ευπαθή στη φυµατίωση, σε αγέλες που ελέγχονται τακτικά για τη νόσο αυτή βάσει σχεδίου ελέγχου που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.

γ) Εάν συνυπάρχουν αίγες και αγελάδες, οι αίγες πρέπει να επιθεωρούνται και να υποβάλλονται σε δοκιµασίες για την ανίχνευση φυµατίωσης.

Ωστόσο, το νωπό γάλα από ζώα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του σηµείου 2 µπορεί να χρησιµοποιείται µε την άδεια της αρµόδιας αρχής:

α) στην περίπτωση αγελάδων ή βουβαλοειδών που δεν παρουσιάζουν θετική αντίδραση στις δοκιµασίες για την ανίχνευση φυµατίωσης ή βρουκέλωσης ούτε οποιοδήποτε σύµπτωµα των νόσων αυτών, αφού υποστεί θερµική επεξεργασία κατά τρόπο που να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία αλκαλικής φωσφατάσης·

β) στην περίπτωση αιγοπροβάτων που δεν παρουσιάζουν θετική αντίδραση στις δοκιµασίες για την ανίχνευση βρουκέλωσης, ή που έχουν εµβολιαστεί κατά της βρουκέλωσης στο πλαίσιο εγκεκριµένου προγράµµατος εξάλειψης, και τα οποία δεν εµφανίζουν κανένα σύµπτωµα αυτής της νόσου, είτε:

i) για την παρασκευή τυριού µε περίοδο ωρίµανσης τουλάχιστον δύο µηνών, ή

ii) αφού υποστεί θερµική επεξεργασία, κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία αλκαλικής φωσφατάσης και

γ) στην περίπτωση θηλυκών ζώων άλλων ειδών τα οποία δεν παρουσιάζουν θετική αντίδραση στις δοκιµασίες για την ανίχνευση φυµατίωσης ή βρουκέλωσης ούτε οποιοδήποτε σύµπτωµα αυτών των νόσων αλλά ανήκουν σε αγέλη στην οποία έχουν ανιχνευθεί κρούσµατα βρουκέλωσης ή φυµατίωσης µε τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στο σηµείο 2 στοιχείο α) εδάφιο iii) ή στοιχείο β) εδάφιο ii), εφόσον υποστεί επεξεργασία ώστε να είναι απόλυτα ασφαλές.

Το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα που προέρχεται από οποιοδήποτε ζώο το οποίο δεν πληροί τις ανάλογες απαιτήσεις των σηµείων 1 έως 3 —ιδίως από οποιοδήποτε ζώο το οποίο παρουσιάζει θετική αντίδραση στις προληπτικές δοκιµασίες για τη φυµατίωση ή τη βρουκέλωση, όπως ορίζονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ και την οδηγία 91/68/ΕΟΚ— δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η αποµόνωση ζώων τα οποία είναι µολυσµένα, ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι µολυσµένα, από κάποια από τις νόσους που αναφέρονται στα σηµεία 1 ή 2, πρέπει να είναι αποτελεσµατική, προκειµένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσµενής επίπτωση στο γάλα και στο πρωτόγαλα των άλλων ζώων.» Οι κτηνοτρόφοι που παραδίδουν γάλα στις γαλακτοβιοµηχανίες, στα τυροκοµεία και στους σταθµούς συλλογής γάλακτος πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τη «Βεβαίωση Υγειονοµικού Καθεστώτος Εκµετάλλευσης – (για την παράδοση γάλακτος)». Αυτό το έγγραφο θα αντικατασταθεί πλήρως µε το ∆Ε ή/και ∆ΟΕ, τα οποία είναι σε πλήρη ισχύ ήδη. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι διαθέσιµα κατά την επιθεώρηση των γαλακτοκοµικών εγκαταστάσεων και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του αρχείου προµηθευτών α` ύλης. Πιο συγκεκριµένα στη ΖΕΚ απαιτείται µόνο το ∆ΟΕ, ενώ στη ΖΕΜ το ∆Ε ή/και το ∆ΟΕ (το πιο πρόσφατο).

Το ∆ΟΕ έχει ισχύ µόνο εφόσον τα εργαστηριακά αποτελέσµατα είναι αρνητικά. Από τη στιγµή που πρωτοκολληθούν το ∆Ε και το ∆ΟΕ και µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξουν θετικά κρούσµατα στην εκµετάλλευση, ισχύουν για:

α) εφόσον η κτηνιατρική πράξη διενεργείται στο α` εξάµηνο του τρέχοντος έτους, µέχρι το τέλος του α` εξαµήνου του επόµενου έτους και

β) εφόσον η κτηνιατρική πράξη διενεργείται στο β` εξάµηνο του τρέχοντος έτους, µέχρι το τέλος του β` εξαµήνου του επόµενου έτους.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.