Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αντιμετώπιση εχθρών της ελιάς

Οδηγίες για Μαργαρόνια και Κηκιδόμυγα του βλαστού.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

∆ιαπιστώνονται αυξηµένοι πληθυσµοί στο δίκτυο παγίδευσης. Κατά περιοχές παρατηρούνται σε ελαιώνες προσβολές στη βλάστηση και στους καρπούς.

− Στους ελαιώνες που παρουσιάζονται σηµαντικές προσβολές αυτή την περίοδο συστήνεται άµεση καταπολέµηση κατά των προνυµφών µε εγκεκριµένα σκευάσµατα.

− Σε ελαιώνες που δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα καµία επέµβαση µε δραστική που να καταπολεµάει το έντοµο και το µέγεθος της ζηµιάς είναι µεγάλο θα χρειαστεί επανάληψη της παραπάνω επέµβασης σε διάστηµα ανάλογα µε το σκεύασµα που θα χρησιµοποιηθεί.

− Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε νεαρά δέντρα (φυτώρια - νέοι ελαιώνες), σε ελαιοδέντρα που έχουν δεχτεί αυστηρά κλαδέµατα και σε ποτιστικά δέντρα που έχουν άφθονη τρυφερή βλάστηση.

ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΩΝ

Καταγράφονται διάσπαρτες προσβολές σε αρκετές περιοχές. Πρόκειται για δευτερεύοντα εχθρό που κατά τόπους και περιστασιακά προσβάλει µικρούς ή µέτριους κλαδίσκους.

Οι προνύµφες καταστρέφουν τρώγοντας εσωτερικά στρώµατα του φλοιού. Στο σηµείο της προσβολής αναπτύσσεται εσωτερικά προνυµφική στοά και εξωτερικά παρατηρείται κοκκινωπός ή ιώδης µεταχρωµατισµός του φλοιού. Προκαλούνται ξηράνσεις των κλαδιών από το σηµείο προσβολής και πάνω που εκδηλώνονται σταδιακά την περίοδο του καλοκαιριού.

Η διαπίστωση της παρουσίας της µύγας γίνεται ξεφλουδίζοντας προσεκτικά τον φλοιό στο σηµείο του µεταχρωµατισµού όπου διακρίνονται από κάτω σε οµάδες πορτοκαλί - κιτρινωπές προνύµφες.

Η ζηµιά µπορεί να γίνει ιδιαίτερα σηµαντική σε φυτώρια ελιάς και σε νεαρά δέντρα. Συνιστάται αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβληµένων κλαδιών. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί του φλοιού των δέντρων.

Χηµική αντιµετώπιση δεν συνιστάται καθώς οι προνύµφες αναπτύσσονται εσωτερικά του φλοιού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιµοποιείτε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε και εφαρµόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  Ψεκάζετε µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τους ψεκασµούς, πχ. πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα, ποτέ µε δυνατό άνεµο.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου