Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συγκροτήθηκε Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων

Με αρμοδιότητες στην Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, στη Γρίπη των Πτηνών, στην Ευλογιά του Προβάτου, στον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου, στον Αφθώδη Πυρετό και στην Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, οι αρμοδιότητες του οποίου καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια και είναι:

 • Η εισήγηση για τη χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νοσηµάτων.
 • Η εισήγηση για την συγκρότηση της Εθνικής Οµάδας Ειδικών, µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
 • Ο σχεδιασµός των αναγκαίων µέτρων για την καταπολέµηση των ασθενειών.
 • Η διεύθυνση, η παρακολούθηση και o συντονισµός της λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου µε σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου και η παροχή πληροφοριών στην Ευρ. Επιτροπή, στον Παγκόσµιο Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA).
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τα διαγνωστικά Εργαστήρια.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου και η παροχή πληροφοριών στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε αγροτικούς – εµπορικούς τοµείς και τα Μ.Μ.Ε. (σε εθνικό επίπεδο).
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τις αρµόδιες περιβαλλοντικές αρχές και φορείς για τον συντονισµό των ενεργειών για την κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τα όργανα εφαρµογής του νόµου για την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των ειδικών νοµικών µέτρων.
 • Η εισήγηση διευθέτησης οικονοµικών προβλέψεων για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται µε την εµφάνιση των επιζωοτιών.
 • Η µέριµνα για την εξασφάλιση προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου
 • Η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου προγράµµατος εµβολιασµού έκτακτης ανάγκης, η µέριµνα για την προµήθεια και διανοµή των εµβολίων και η οριοθέτηση των ζωνών εµβολιασµού.
 • Η διατήρηση της ενηµέρωσης και ετοιµότητας.
 • Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ο διορισµός προσωπικού για τα Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε γειτονικές ή τρίτες χώρες.
 • Η µέριµνα για την εφαρµογή οποιουδήποτε επιπλέον µέτρου κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των νοσηµάτων.

Στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου στελεχώνεται από τους ακόλουθους υπαλλήλους της κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά περίπτωση και ως ακολούθως:

 1. Αλεξανδρόπουλος Θωµάς , Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού
 2. Δηλέ Χρυσούλα, Προϊσταµένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων , Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού
 3. Σωτηρία- Ελένη Αντωνίου κατ΄ αναπλήρωση Προϊσταµένη του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, ΠΕ3 Κτηνιατρικού
 4. Περδικάρης Σωκράτης, του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,
 5. Γιαννιού Μαρία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Εισαγωγών - Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εµπορίου Ζώντων Ζώων και Προιόντων Ζωικής Προέλευσης της ∆/νσης Υγείας των Ζώων,
 6. Δαµιανάκη Γεωργία, κτηνίατρος του Τµήµατος Προστασίας των Ζώων της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων της ∆/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Εφαρµογών,
 7. Παπαϊωάννου Δηµήτριος, του Τµήµατος Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερµατέγχυσης, και Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων,
 8. Χαντζηγιαννακού Ευανθία, του Τµήµατος Ζωικών Υποπροιόντων της Δ/νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,
 9. Λάγιου Ανθούλα, κτηνίατρος του Τµήµατος Σφαγείων και λοιπών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προιόντων Κρέατος της Δ/νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης,
 10. Ελένη Χονδροκούκη Προϊσταµένη του Τµήµατος Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,
 11. Μπουτσίνη Σοφία Προϊσταµένη του Τµήµατος Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσηµάτων Εντοµολογίας και Παθολογίας Μελισσών της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,
 12. Βουρβίδης Δηµήτριος, Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής Ιστολογίας Μικροβιολογίας και φυσιοπαθολογίας µαστού, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,
 13. Γεωργιάδης Γεώργιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιµωδών Νοσηµάτων και Βρουκελλώσεων της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, στο Εθνικό Κέντρο εντάσσεται και το λοιπό προσωπικό του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου ορίζεται η προϊσταµένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων Χρυσούλα Δηλέ. Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου: • καθορίζει τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου • επιβλέπει τις έκτακτες δραστηριότητες σχετικά µε τη καταπολέµηση των ασθενειών στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου.

Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου ορίζεται η κατ΄ αναπλήρωση προϊστάµενη του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων κτηνίατρος Σωτηρία-Ελένη Αντωνίου και ο κτηνίατρος Περδικάρης Σωκράτης ανάλογα µε το νόσηµα. Οι αρµοδιότητες του Συντονιστή του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου είναι: • οργανώνει το επιχειρησιακό κέντρο, • συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της µε την Εθνική Οµάδα Ειδικών και τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς, • συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου µε το/τα Τοπικό/ά Κέντρο/α Ελέγχου Ασθένειας, • συντονίζει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου, • διατηρεί και ενηµερώνει συνεχώς τους ονοµαστικούς καταλόγους των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου, τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου την Εθνική Οµάδα Ειδικών, τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς καθώς και για τον απαραίτητο εξοπλισµό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου, σύµφωνα µε τα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Περισσότερες πληροφορίες-Επικοινωνία

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, Βερανζέρου 46 – 104.38 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2102125737, 210- 527 1604, 210-2125789, 210-5271605, 210-5271616, 210-5271659 Fax : , 210-8252631, 210- 2125719

e-mail: ethnikokentro@minagric.gr, chdile@minagric.gr, seantoniou@minagric.gr, sperdikaris@minagric.gr