Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόσληψη 5 Γεωπόνων στην Αιτωλοακαρνανία

Προκηρύχθηκε η πρόσληψη πέντε ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, για τις ανάγκες του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017.

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων ορίζεται από Πέμπτη 20/7/2017 μέχρι και Δευτέρα 31/7/2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλµατος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου.

2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Γεωπόνου ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνολόγων Γεωπονίας µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Διοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

⇒Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.

⇒ Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σηµεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήµατος ΣΟΧ µε σήµανση έκδοσης «30-03-2017». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «30-03-2017».

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη στο διπλανό αρχείο: ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ