Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την τομάτα

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει για εχθρούς και ασθένειες της βιομηχανικής και της υπαίθριας τομάτας αυτή την περίοδο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ TOMATA

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ 

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις:

Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως , Abamectin , avermectin, spiromesifen, sulphur, κ .α.

TUTA ABSOLUTA

∆ιαπιστώσεις:

H πτήση του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι στις πρώιµες 20-30 άτοµα/3ηµέρες/παγίδα. Έχουν παρατηρηθεί οι πρώτες προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς των φυτών στις πρώιµες καλλιέργειες βιοµηχανικής τοµάτας και αναµένονται στις όψιµες. Το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό κύκλο.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα:
baccilus thuringensis, abamectin κ.α. εγκεκριµένα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί να γίνονται κατά προτίµηση µετά τη δύση του ηλίου και µε ένα µόνο εκλεκτικό εντοµοκτόνο (για tuta absoluta). Επανάληψη µετά από δεκαπέντε ηµέρες.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

∆ιαπιστώσεις:

Σε ορισµένες περιοχές διαπιστώθηκαν προσβολές από το πράσινο σκουλήκι στους καρπούς των πρώιµων καλλιεργειών βιοµηχανικής τοµάτας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι, εκτός από την άµεση προσβολή ευνοείται δευτερογενώς και η ανάπτυξη ασθενειών στους καρπούς Συστάσεις: Θα πρέπει να γίνουν επεµβάσεις µε εντοµοκτόνα µόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή και όχι προληπτικά. Για την ορθή αντιµετώπιση κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική η έγκαιρη διαπίστωση της προσβολής (ψεκάζουµε όταν στα εκατό τοµατάκια επί της γραµµής, τα 3-5 είναι προσβεβληµένα από το πράσινο σκουλήκι). Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: Βάκιλος Θουριγγίας, κ.α

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Την είσοδό του έκανε ο περονόσπορος στις καλλιέργειες βιοµηχανικής τοµάτας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις στους νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών από περονόσπορο να προστατεύσουν την παραγωγή τους: µε ψεκασµούς κάλυψης µε επιτρεπόµενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: Fosetyl-aluminium ,Pyraclostrobin, Propipineb, Azoxystrobin, Metalaxyl-m, κ.α.

Επανάληψη του ψεκασµού µετά από βροχή.

ΚΛΑ∆ΟΣΠΟΡΙΟ

Συµπτώµατα προσβολών από κλαδοσπόριο

∆ιαπιστώσεις:

Την είσοδό του έκανε το κλαδοσπόριο στις πρώιµες καλλιέργειες βιοµηχανικής τοµάτας αναµένεται στις όψιµες.
Συνθήκες ανάπτυξης:

Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%- 95% και θερµοκρασίες από 4-32οC, µε άριστη θερµοκρασία 22-24 οC.

Συµπτώµατα:

Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές.

Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

ΩΙ∆ΙO

∆ιαπιστώσεις:

Έναρξη του ωϊδίου στις καλλιέργειες βιοµηχανικής τοµάτας.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του. Συµπτώµατα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή εξανθηση. Τα κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την διασπορά της ασθένειας.
Συστάσεις:
Να γίνει καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα (µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), µε εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες, όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, pyraclostrobin, boscalid, azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil. κ.α.) και επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της βιοµηχανικής τοµάτας να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: fyto12@otenet.gr Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

(Phytophthora infestans –Peronospora parasitica). Την είσοδό του έκανε ο περονόσπορος στις καλλιέργειες επιτραπέζιας τοµάτας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις στους νοµούς Μαγνησίας Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συστάσεις:
Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών από περονόσπορο να προστατεύσουν την παραγωγή τους: µε ψεκασµούς κάλυψης µε επιτρεπόµενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: Fosetyl-aluminium ,Pyraclostrobin, Propipineb, Azoxystrobin, Metalaxyl-m, κ.α. Επανάληψη του ψεκασµού µετά από βροχή.

ΚΛΑ∆ΟΣΠΟΡΙΟ

(Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

∆ιαπιστώσεις:
Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριο στις υπαίθριες καλλιέργειες µε τοµάτες. Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του. Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά όταν επικρατούν υγρασία 70%-95% και θερµοκρασίες από 4-320C, µε άριστη θερµοκρασία 22-240C.

Συµπτώµατα:

Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές.
Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις:

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

ΩΙ∆ΙΟ

∆ιαπιστώσεις:

Έναρξη του ωϊδίου στις καλλιέργειες της υπαίθριας επιτραπέζιας τοµάτας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.

Συµπτώµατα:

Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή εξανθηση. Τα κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την διασπορά της ασθένειας.

Συστάσεις:
Να γίνει καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα (µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), µε εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες, όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, pyraclostrobin, boscalid, azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil. κ.α.) και επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ
∆ιαπιστώσεις:
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις:

Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως , Abamectin ,avermectin, spiromesifen, sulphur, κ .α.

TUTA ABSOLUTA

∆ιαπιστώσεις:
H πτήση του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσµοί του εντόµου στις πρώιµες καλλιέργειες είναι υψηλοί Έχουν παρατηρηθεί προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς των φυτών στις πρώιµες καλλιέργειες τοµάτας (5-7 σταυρούς) και στις µεσοπρώιµες (3-5 σταυρούς), αναµένονται στις όψιµες .

Το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό κύκλο.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα:

baccilus thuringensis, abamectin κ.α. εγκεκριµένα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί να γίνονται κατά προτίµηση µετά τη δύση του ήλίου και µε ένα µόνο εκλεκτικό εντοµοκτόνο (για tuta absoluta). Επανάληψη µετά από δεκαπέντε ηµέρες.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

∆ιαπιστώσεις:

Σε ορισµένες περιοχές των Νοµών Καρδίτσας ,Λάρισας,Τρικάλων ,Μαγνησίας και Φθιώτιδας διαπιστώθηκαν ωοτοκίες στα φύλλα και στους καρπούς των πρώιµων καλλιεργειών υπαίθριας τοµάτας από την πεταλούδα του εντόµου Heliothis armigerra (πράσινο σκουλήκι). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι, εκτός από την άµεση προσβολή ευνοείται δευτερογενώς και η ανάπτυξη ασθενειών στους καρπούς.

Συστάσεις: Θα πρέπει να γίνουν επεµβάσεις µε εντοµοκτόνα µόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή και όχι προληπτικά, Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: Βάκιλος Θουριγγίας, κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.