Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αυξημένη επιφυλακή για την ευλογιά

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Κτηνιατρικές Αρχές της Χώρας αυτή την περίοδο, μετά από κρούσμα Ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Τουρκία.

 

Συγκεκριμένα, την 1η Ιουνίου 2017, κοινοποιήθηκε, µέσω του συστήµατος ADNS, εστία Ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στην Koyuntipe της περιοχής Edirne, γεωγρ. πλάτος: 40.76 και γεωγρ. µήκος: 26.33 και µε ηµεροµηνία επιβεβαίωσης την 17η Απριλίου 2017.

Επιπλέον, την 1η Ιουνίου 2017, εντοπίστηκε εστία Ευλογιάς στα παράλια της περιοχή Izmir, γεωγρ. πλάτος: 38.76 και γεωγρ. µήκος: 26.99 (βλ. εικόνα 2) και µε ηµεροµηνία επιβεβαίωσης την 11η Απριλίου 2017.

Με αφορμή τα κρούσματα που υπήρξαν στα γειτονικά παράλια, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠΑΑΤ, ζητά να ληφθούν μέτρα Βιοασφάλειας στις Εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα:

Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, µεταξύ των οποίων είναι και η Ευλογιά των προβάτων και των αιγών.

Ορισµένα προληπτικά µέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης.

Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σηµεία:

-Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

-Απολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων. - Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού

-Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις.

-Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και µετά την µεταφορά ζώων και προϊόντων.

-Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

-Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκµετάλλευση.

-Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισµό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ηµέρες.

- Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που χρησιµοποιούνται.

-Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιµναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόµων. - Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

-Καταπολέµηση εξωπαρασίτων και χρήση εντοµοαπωθητικών.

-Να µην χρησιµοποιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξοπλισµός και αντικείµενα προερχόµενα από άλλες εκµεταλλεύσεις.

-Αποφυγή προµήθειας εργαλείων, εξοπλισµού και αντικειµένων για τις εκµεταλλεύσεις από την Τουρκία.

Να µην επιτρέπεται σε άτοµα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να -εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή µε ζώα.

- Προµήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.

Ακόμη, παρέχονται οδηγίες προς τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, που αφορούν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Συγκεκριμένα, οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να προβούν άµεσα στις παρακάτω ενέργειες:

Την άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν άµεσα όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήµατος.

Την επισήµανση της αναγκαιότητας της εφαρµογής των µέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την µεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο σηµείο ∆.

Την αύξηση της επιτήρησης των εκµεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραµµάτων και ελέγχων.

Ειδικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Οι Κτηνιατρικές Αρχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (∆/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας, Τµήµατα Κτηνιατρικής ∆ΑΟΚ Έβρου και Ορεστιάδας), να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Ενηµέρωση όλων των κατόχων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και των εµπλεκόµενων στο εµπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εµπόρων κλπ) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήµατος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συµπτώµατα του νοσήµατος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξηµένων µέτρων βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους.

Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να µετακινηθούν από την εν λόγω ζώνη προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές της ΠΕ Έβρου, πριν από τη µετακίνησή τους, µε την συµπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).

Ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής για την αναγκαιότητα υποστήριξης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και την εξασφάλιση πόρων.

Ορισµός ζώνης αυξηµένης επαγρύπνησης κατά µήκος των Ελληνοτουρκικών Συνόρων σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων και να εφαρµόσουν στη συγκεκριµένη ζώνη τα ακόλουθα µέτρα:

⇒Καταγραφή των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του πληθυσµού τους.

⇒ Άµεση επίσκεψη και διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των µονάδων ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πλησίον των συνόρων. Συνέχιση της Κλινικής Επιτήρησης σε εβδοµαδιαία βάση. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.

⇒Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να µετακινηθούν από την εν λόγω ζώνη προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές της ΠΕ Έβρου, πριν από τη µετακίνησή τους µε την συµπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης). 4.4 Ατοµική ενηµέρωση των υπευθύνων εκµεταλλεύσεων και χορήγηση έντυπου υλικού.

⇒Αυστηρότατα µέτρα βιοαφάλειας για τις συγκεκριµένες εκµεταλλεύσεις, ακόµα και αποφυγή βόσκησης σε βοσκοτόπους πλησίον των συνόρων.

⇒Απαγόρευση της εισόδου στις εγκαταστάσεις οχηµάτων που έχουν έρθει προηγουµένως σε επαφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

Για τα Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου απέναντι από τα Τουρκικά Παράλια

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νησιών απέναντι από τα Παράλια της Τουρκίας παρακαλούνται να προβούν άµεσα στις παρακάτω ενέργειες:

•Ενηµέρωση όλων των κατόχων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και των εµπλεκόµενων στο εµπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εµπόρων κλπ) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήµατος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συµπτώµατα του νοσήµατος καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξηµένων µέτρων βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους.

•Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να µετακινηθούν προς άλλες περιοχές της Ελλάδα.

Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε τη σχετική αφίσα του ΥΠΑΑΤ  για την ευλογιά ΕΔΩ