Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

30 προσλήψεις για τη δακοκτονία στην Αιτωλοακαρνανία

Σε πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς προχωρά η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν στις ελαιοκοµικές περιοχές του νομού, στους κάτωθι τοµείς:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
  3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτά αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση που θα παραλάβουν από την ΔΑΟΚ, µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 26313-61619).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσης στο κατάστηµα της υπηρεσίας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ι.Π.Μεσολογγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το διπλανό έγγραφο: Παγιδοθέτες - Διαγωνισμός