Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στα 11 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο από το 2017

Στα 11 ευρώ ανά ζώο θα ανέρχεται η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος από το 2017 και μετά, με συνολικό προϋπολογισμό στα 50,978 εκατ. ευρώ για το έτος, σύμφωνα με σχετική απόφαση.

Πρόκειται για αλλαγές που δρομολογούνται από το 2017 και μετά στις συνδεδεμένες, με στόχο την ενίσχυση της κτηνοτροφίας μέσα από αυτές τις ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή που θα φτάσουν συνολικά στα 124,12 εκατ. ευρώ και τη διαμόρφωση της σχέσης ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι από το 2017 μειώνεται από τα 120 στα 100 κιλά γάλακτος το ελάχιστο όριο παραγωγής που πρέπει να «πιάσει» ο κτηνοτρόφος για να πάρει την εν λόγω ενίσχυση.

Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων, ισχύουν τα εξής:

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος από το έτος 2017 και μετά.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης της παρούσας απόφασης, ανέρχεται για το έτος 2017 σε 50.978.015 €, για το έτος 2018 σε 50.429.165 € και για το έτος 2019 και 2020 σε 49.886.274€ αντίστοιχα.

2. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013,

2. είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας,

3. παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή κι εφόσον έχουν δηλώσει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν, από την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση,

4. έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσης τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (εφεξής Ο.Π.Σ.Κ.) της εν λόγω ετήσιας απογραφής,

5. βάσει του άρθρου 54 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεμένης ενίσχυσης οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

6. Για τους κτηνοτρόφους που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) δεν ισχύουν οι όροι επιλεξιμότητας του σημείου 3.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.

4. Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ). Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στην ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ και κοινοποιεί στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Δ.Σ. & Π.Π. το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο Ο.Π.Σ.Κ., προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

1. να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευσης -ενιαία αίτηση ενίσχυσης κάθε έτους, σε σχετικό πεδίο της αίτησης στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του κτηνοτρόφου συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Κατ' εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν.(ΕΕ) 809/2014, ο κτηνοτρόφος, δεδομένου ότι ενήργησε καλή τη πίστη, δύναται σε έγγραφη ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής στο καθεστώς εν όλω ή εν μέρει, το αργότερο έως 2 μήνες μετά τη λήξη της γαλακτικής περιόδου του έτους ενίσχυσης,

2. να διατηρούν στην εκμετάλλευση τους τον αριθμό προβατίνων ή/και αιγών, που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης της εν λόγω εκμετάλλευσης στο Ο.Π.Σ.Κ.,

3. να τηρούν τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του,

4. να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων στα οποία χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση

1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 3 και τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

2. Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος - αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία θα πρέπει να είναι 100:1.

3. Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος - αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

4. Για τους κτηνοτρόφους που είναι ενταγμένοι στο ΚΗΜΟ δεν ισχύει ο τρόπος προσδιορισμού των σημείων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ως επιλέξιμα ζώα είναι τα δηλωθέντα στο έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευσης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Αναλυτικά το ΦΕΚ: Συνδεδεμένη Αιγοπροβάτων 2017