Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ο Τεχνικός Κανονισμός για την εισαγωγή στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών

Ο Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών ειδών για την επίσημη αποδοχή τους στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς τις Κοινοτικές Οδηγίες και τους Κανονισμούς.

Οι ποικιλίες φυτών μεγάλης καλλιέργειας εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Όσον αφορά στη διακριτότητα, στη σταθερότητα και στην ομοιομορφία, η απόφαση αναφέρει:

α) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι πληρούν τους όρους των «πρωτοκόλλων για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

β) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα II ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα, στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

γ) Για τα είδη του Παραρτήματος III, σε ό,τι αφορά στην ομοιομορφία οι επίσημες εξετάσεις λαμβάνουν υπόψη τα όρια ομοιομορφίας που ορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

δ) Για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IV, η εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας του Παραρτήματος αυτού.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με ολόκληρο τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών:  Τεχνικός Κανονισμός fek2143_220617