Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι λεπτομέρειες για την παράταση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζεται η 30η Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2017.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1572/62620 Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/2016) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.1478/55462/2016 (ΦΕΚ Β΄1353/2016), 1882/68998/2016 (ΦΕΚ Β΄1739/2016) και 1194/45925/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1607/2017) υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2017 έως 30 Ιουνίου 2017, ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την κάτωθι:

«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 30 Ιουνίου 2017.

Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου του εκάστοτε έτους.

Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με την κάτωθι:

«2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την 10 Ιουλίου 2017».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με την κάτωθι:

«3. Για την τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης απαιτείται πρώτα η ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται παραπάνω και η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή της τροποποιημένης αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την 10 Ιουλίου 2017».

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ

paseges.gr