Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατάρτιση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. α. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ο δικαιούχος συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 7 της αριθμ. 11510/14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21 -12-2016) απόφασης και στις οποίες καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2β της παρούσας απόφασης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ελεύθερους επαγγελματίες ή λοιπούς ιδιώτες.

β. Η απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων και των υπαλλήλων των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ως εκπαιδευτών εντός του ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες τους γίνεται χωρίς τη σύναψη σύμβασης έργου της παρ. 1 α και την καταβολή της αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.1δ.

γ. Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι τριάντα (30) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ' εξαίρεση σαράντα οχτώ (48) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας.

Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή αποζημίωσης, το ανώτατο όριο απασχόλησης όλων των εκπαιδευτών δε δύναται να ξεπερνά τις τριακόσιες εξή- ντα (360) ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους.

δ. Η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 7 της αριθμ. 11510/14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/ 21 -12-2016) απόφασης βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες.

2. α. Για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης ο δικαιούχος δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με ελεύθερους επαγγελματίες ή/και με υπαλλήλους του δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στις οποίες καθορίζεται το έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ.

β. Η απασχόληση των υπαλλήλων του δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημοσίου τομέα εντός του ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες τους για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται χωρίς τη σύναψη σύμβασης έργου της παρ. α' και την καταβολή της αποζημίωσης η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ.

γ. Η αποζημίωση του λοιπού προσωπικού της παρ. 2α βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες