Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα. Οι τομείς και οι περιοχές παρέμβασης, οι δικαιούχοι και το ύψος ενίσχυσης.

Για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αύξηση της φυτικής μάζας για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων με παράλληλη άμβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι φυσικοί πόροι και η βιοποικιλότητα από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα των επιβαρυμένων χωραφιών που καλλιεργούνταν με καπνό. Αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του μέτρου της δάσωσης γεωργικών γαιών.

Στόχος του Μέτρου

Το μέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των Δασικών πόρων, μέσω της στήριξης της πρώτης Δάσωσης γεωργικών γαιών, με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και ιδίως:

-Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας

-Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και

-Την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα γίνει μέσω της συνέχισης εφαρμογής του παλαιού μέτρου και την καθιέρωση νέου.

Γεωγραφικό πεδίο (περιοχές παρέμβασης):

Επιλέξιμες περιοχές θα είναι οι περιοχές οι οποίες είναι κατάλληλες για δάσωση για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως είναι η προστασία από διάβρωση, η διατήρηση της βιοποικιλότητας ή η επέκταση των δασικών πόρων που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι περιοχές Παρέμβασης είναι όλη η χώρα με προτεραιότητα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τα εξής κριτήρια:

Επικλινείς εκτάσεις με κλίση πάνω από 10%, για την προστασία των εδαφών από την διάβρωση.

Εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε η δάσωση σε αυτές τις εκτάσεις να γίνει με είδη που θα είναι στην ίδια ζώνη βλάστησης και θα είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και την αύξηση του ποσοστού της δασοκάλυψης με σκοπό την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών.

Εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές καπνοπαραγωγής

Εκτάσεις που σύμφωνα με το σχέδιο πυροπροστσίας έχουν χαρακτηριστεί σε ζώνη μέτριου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η επιλεξιμότητα των εντασσόμενων εκτάσεων διασφαλίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία του Κράτους – Μέλους και αποτελεί ευθύνη του.

Τομείς παρέμβασης:

Το σύνολο των γεωργικών γαιών με προτεραιότητα:

τις καλλιέργειες καπνού που τελούν υπό καθεστώς διαρθρωτικών μεταβολών

τις αρόσιμες γαίες

τις μόνιμες φυτείες που τελούν υπό καθεστώς διαρθρωτικών μεταβολών

Η στήριξη καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

Δαπάνες εγκατάστασης

Ετήσια πριμοδότηση ανά δασωμένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης

Ετήσια πριμοδότηση ανά Ha για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος που απορρέει από τη δάσωση

Ορισμός της γεωργικής γης

Γεωργικές νοούνται οι γαίες (εκτάσεις) στις οποίες ασκείται συστηματικά η γεωργική δραστηριότητα με οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Τέτοιες γαίες μπορούν να θεωρηθούν:

Οι αρόσιμες γαίες, εφόσον αξιοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά την τελευταία τριετία

Οι βοσκότοποι, εφόσον αξιοποιήθηκαν μία φορά την τελευταία τριετία

Οι συστηματικοί δενδρώνες, αμπελώνες και λοιπές μόνιμες φυτείες.

Δεν δύνανται να θεωρηθούν γεωργικές εκτάσεις για την εφαρμογή του παρόντος οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ή οι εκτάσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς αγρανάπαυσης για χρονικό διάστημα περισσότερο των τριών ετών, καθώς και οι εκτάσεις, οι οποίες με βάση το Εθνικό Δίκαιο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση.

Είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη χρήση, νοούνται τα είδη για τα οποία το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο υλοτομήσεων στο ίδιο αγροτεμάχιο είναι μικρότερος από 15 έτη.

Ορισμός του γεωργού

Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ, εφόσον από τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης προκύπτει ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες και επιπροσθέτως διαθέτουν αντίστοιχο ποσοστό του χρόνου τους για την γεωργική τους εκμετάλλευση.

Το νομικό πρόσωπο, εφόσον από το καταστατικό του προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και από τους διαθέσιμους ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών ή άλλο ισοδύναμο στοιχείο προκύπτει ότι τουλάχιστον το 50% των συνολικών του εισοδημάτων προέρχεται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και επιπροσθέτως διαθέτουν αντίστοιχο ποσοστό του χρόνο τους για την γεωργική τους εκμετάλλευση.

Δικαιούχοι

  1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δικαιούχος της πρώτης εγκατάστασης μπορεί να κριθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, με προτεραιότητα τους γεωργούς και τις ενώσεις τους, που κατέχει νόμιμα και αξιοποιεί επιλέξιμες εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης, εφόσον δασώνει την εν λόγω έκταση με τα είδη που θα καθορίζονται σε εγκεκριμένη μελέτη από τις Δ/νσεις Δασών, και που θα προσιδιάζουν στις τοπικές συνθήκες (εξαιρούνται ρητά τα χριστουγεννιάτικα δένδρα) και παράλληλα αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

α) Να διατηρήσει την φυτεία τουλάχιστον για 15 έτη με εξαίρεση τα είδη ταχείας ανάπτυξης

β) Να τηρεί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα παραρτήματα III και IV του Καν. (ΕΚ)73/2009.

γ) Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οι δικαιούχοι της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

  1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δικαιούχοι των δαπανών συντήρησης μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι της προηγούμενης κατηγορίας, με εξαίρεση τις δημόσιες αρχές και τους Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου στους οποίους οι δημόσιες αρχές συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο, εφόσον υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και πιστοποιηθεί, ότι τηρούνται στο σύνολό τους οι αναληφθείσες δεσμεύσεις.

Δεν δικαιούνται ενισχύσεων για δαπάνες συντήρησης, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εκτάσεις που έχουν δασωθεί με είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια.

  1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου 2. «Δαπάνες Συντήρησης».

Δεν δικαιούνται ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εκτάσεις που έχουν δασωθεί με είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια.

Μεθοδολογία Για Τον Υπολογισμό Των Δαπανών Εγκατάστασης

Ο υπολογισμός των δαπανών εγκατάστασης γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος των αναδασωτικών εργασιών που περιλαμβάνονται σε μελέτη, αρμοδίως εγκεκριμένη χωρίς όμως το ύψος αυτό να μπορεί να υπερβεί τις ισχύουσες σε Εθνικό επίπεδο Αναλυτικές Τιμές Αναδασωτικών Εργασιών (Α.Τ.Α.Ε.).

Στις επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν:

Το κόστος σύνταξης μελέτης

Το κόστος εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνει το κόστος του υλικού φύτευσης και τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη φύτευση.

Μεθοδολογία Για Τον Υπολογισμό Των Δαπανών Συντήρησης

Οι πρακτικές για τη διατήρηση της φυτείας καθόλη την περίοδο της δέσμευσης περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη για την εγκατάσταση της φυτείας. Από τις πρακτικές αυτές το κόστος αυτών, που θα πραγματοποιηθεί πραγματικά την πρώτη 5ετία αποτελεί τις επιλέξιμες δαπάνες και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης υπό τον όρο ότι αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις οριζόμενες στις Αναλυτικές Τιμές Αναδασωτικών Εργασιών (ΑΤΑΕ).

Στις επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν:

Οι δαπάνες για την συμπλήρωση αστοχιών εγκατάστασης και μέχρι ποσοστό 10%

Οι δαπάνες για την καταπολέμηση ανεπιθύμητων φυτών

Οι δαπάνες άρδευσης

Οι δαπάνες για τη λίπανση

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και μέχρι 5 έτη.

Μεθοδολογία Για Τον Υπολογισμό Της Απώλειας Εισοδήματος

Ο υπολογισμός της απώλειας εισοδήματος, προκύπτει από τη διαφορά του Μέσου Ακαθάριστου Κέρδους από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας (είδος καλλιέργειας ή αξιοποίησης) και του μέσου Ακαθάριστου Κέρδους ειδών δάσωσης, που παρέχουν εισόδημα π.χ. καστανιές, καρυδιές χωρίς το ύψος αυτό να μπορεί να υπερβεί για τους δικαιούχους γεωργούς και ενώσεις τους τα 700 ΕΥΡΩ ανά Ha και για τους λοιπούς δικαιούχους τα 150 ΕΥΡΩ ανά Ha.

Αποδείξεις Όπως Αναφέρεται Στο Άρθρο 48.2 Των Εφαρμοστικών Κανόνων Που Επιτρέπουν Στην Επιτροπή Να Ελέγξουν Την Συνοχή Και Το Εύλογο Των Υπολογισμών

Υπάρχουν στην Μελέτη τεκμηρίωσης του ύψους ενίσχυσης του Μέτρου στο Παράρτημα 6 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Σύνδεση Των Προτεινόμενων Μέτρων Με Εθνικά / Υπο-Εθνικά Δασικά Προγράμματα Ή Ισοδύναμα Εργαλεία Και Με Την Κοινοτική Δασική Στρατηγικά

Το μέτρο συνδέεται συμπληρωματικά με τα Δασικά έργα που περιλαμβάνονται στα ετήσια Δασικά Προγράμματα (Ετήσιο Νομαρχιακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δασοπονίας), που συντάσσονται από τις Δ/νσεις Δασών των Νομών με βάση τα διαλαμβανόμενα στην 162115/21-07-1982 «Κατάρτιση και υποβολή ετησίων προγραμμάτων δασικών έργων και εργασιών», θεωρούνται από τις Δ/νσεις Δασών Περιφέρειας και εγκρίνονται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο και καθορίζει τις προτεραιότητες των προβλεπόμενων έργων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δασοπονικές αναπτυξιακές ανάγκες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Τ.Α’ /30-05-1997).

Συγκεκριμένα το κάθε ετήσιο Δασικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα αναδάσωσης που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Νομού.

Το Μέτρο αυτό συμβάλλει στην κοινοτική στρατηγική κατευθυντήρια γραμμή 3.2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου» (απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 2007 – 2013, (2009/61/ΕΚ) L55/20)).

Επίσης το Μέτρο συνδέεται με το Κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση (COM (2006) 302 τελικό 15-06-2006 – SEC (2006)748) και συγκεκριμένα συνεισφέρει στους 2 από τους 4 βασικούς στόχους του οι οποίοι επιγραμματικά είναι:

-Βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και η

-Συμβολή στην ποιότητα ζωής

Επιπλέον συνδέεται με την «Δασική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (COM (1998)649.03/11/98) και συγκεκριμένα με τα ειδικά ζητήματα που αφορούν την δασοκομία όπως:

Τη Διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας, η υλοποίηση του μέτρου να γίνεται κατά τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά περιοχές, οικοτόπους και τοπία οικοσυστημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ή είναι αξιοσημείωτα από οικολογική άποψη.

Οι κλιματικές αλλαγές, όπου η συμβολή της Δασοκομίας για την δέσμευση του άνθρακα δύναται να είναι η αύξηση της έκτασης των δασών μέσω της δάσωσης γεωργικής γης, με είδη που είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες ή κατά προτίμηση, αυτόχθονα είδη ή είδη τοπικής προέλευσης.

Αναφορά Στα Σχέδια Δασικής Προστασίας Για Περιοχές, Οι Οποίες Ταξινομήθηκαν Σαν Υψηλής Ή Μέσης Επικινδυνότητας Για Πυρκαγιές Δασών Και Τα Στοιχεία Που Επιβεβαιώνουν Συμμόρφωση Των Προτεινόμενων Μέτρων Με Αυτά Τα Σχέδια Προστασίας

Σύμφωνα με την Ε(93) 1619 ΤΕΛΙΚΟ / 24-06-1993 Απόφαση της Επιτροπής που δηλώνει ότι το «Σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας», έχει ταξινομηθεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 2 και 5 του άρθρου 2 του Καν. 2158/1992 «για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών»

Τα Δασικά έργα και εργασίες προβλέπουν έργα αντιπυρικής προστασίας δασών (αντιπυρικές ζώνες, αντιπυρικούς δρόμους, υδατοδεξαμενές, παρατηρητήρια, συντήρηση δρόμων, δασοκομικούς χειρισμούς κ.λ.π.) και εκπονούνται στα πλαίσια των παραπάνω ετήσιων δασικών προγραμμάτων, είναι σύμφωνα με τα σχέδια πρόληψης που έχουν εκπονηθεί τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και που εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθ. 12030 Φ.109.1./99 (ΦΕΚ 713/Τ.Β’ /19-05-1999).

Κάθε χρόνο και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου συνεδριάζει το «Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο» σε κάθε Νομό και αποφασίζει την λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των πυρκαγιών των Δασών. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η οργάνωση και ο συντονισμός για τον αντιπυρικό αγώνα, η πρόληψη και η καταστολή των πυρκαγιών κατά των δασών, δασικών εκτάσεων και γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των εμπλεκόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ κ.λ.π., για τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν από αυτές.

Θα επιλεχθούν περιοχές εφαρμογής του Μέτρου που έχουν χαρακτηριστεί σε επίπεδο χώρας, σαν ζώνη μέτριου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ύψος Ενίσχυσης

  1. Δαπάνες πρώτης Δάσωσης

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει:

Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το 80% των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δικαιούχος είναι Δημόσια αρχή

Το 100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον δικαιούχος είναι Δημόσια αρχή

Το 70% των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης για τις δαπάνες πρώτης δάσωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΣΩΣΗΣ
€ / Ha Με περίφραξη*

(€ /Ha)

Φυτευτικός σύνδεσμος 3,2m x3,2 m

(1000 φυτά/Ha)

5.904,58 8.854,38
Φυτευτικός σύνδεσμος 6 mx6 m

(280 φυτά/Ha)

3.125,38 6.075,18

*Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη σχετικά μελέτη τεκμηριώνεται η ανάγκη κατασκευής περίφραξης για την επιτυχή ανάπτυξη της φυτείας

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τις δαπάνες εγκατάστασης

  1. Δαπάνες συντήρησης

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και μέχρι 5 έτη και δύναται να φθάσει το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης για τις δαπάνες συντήρησης δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Έτη 1-2

(€/Ha)

Έτη 3-5

 (€/Ha)

Φυτευτικός σύνδεσμος 3,2 mx3,2 m

(1000 φυτά/Ha)

3.398,00 500,00
Φυτευτικός σύνδεσμος 6x6

(280 φυτά/Ha)

1.001,84 140,00
  1. Απώλεια εισοδήματος

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως επί 15 έτη το πολύ και δύναται να φτάσει μέχρι 700 €/Ha στους γεωργούς ή στις ενώσεις τους που καλλιεργούσαν τη πριν από τη δάσωσή τους και μέχρι 150 €/Ha σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Η ετήσια πριμοδότηση για την εισοδηματική απώλεια υπολογίζεται ανάλογα με τη χρήση της γης πριν από τη δάσωση και δεν δύναται να υπερβεί τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α Είδος καλλιέργειας Μέσο ακαθάριστο κέρδος (€/Ha)
1 Αρδευόμενες αροτραίες (πλην αραβοσίτου καρπού μηδικής και τριφυλλιών) 700
2 Κηπευτικά 700
3 Μποστανικά 700
4 Όσπρια 700
5 Δενδρώδεις καλλιέργειες 700
6 Αμπελώνες 700
7 Αραβόσιτος καρπός 700
8 Μηδική/τριφύλλια 600
9 Σκληρό σιτάρι 650
10 Μαλακό σιτάρι 350
11 Κριθάρι, λοιπά χειμερινά σιτηρά 300
12 Ηλίανθος 450
13 Λοιπές ξηρικές αροτραίες καλλιέργειες (βίκος, κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο κ.λ.π.) 250
14 Βαμβάκι 700
15 Γλυκάνισο, σακχαρότευτλα, καπνά, κρόκος 700
16 Αρωματικά φυτά 700

H Ελλάδα θα υλοποιήσει το παρόν Μέτρο  υπό τον κανόνα των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας  (de minimis).

Χρηματοδότηση

Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΡΑ

Με τον όρο παλαιά μέτρα νοούνται τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν στα πλαίσια του άξονα 4 του ΕΠΑΑ «Δασώσεις γεωργικών γαιών» στο οποίο περιλαμβάνονται:

α. Το παλαιό καθεστώς στήριξης πριν από το έτος 1992, Καν. 1609/89

β. «Η δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια του Καν. 2080/92

γ. «Η Δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια του Καν. 1257/99

Η νομική βάση για τη συνέχιση των μέτρων αυτών αποτελεί ο Καν. 1320/06 άρθρο 3 της Επιτροπής.

Δικαιούχοι (παλαιοί) των παλαιών μέτρων μπορούν να αναγνωρισθούν στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος οι δικαιούχοι των δύο πρώτων (α και β) και από το τρίτο της μόνο εκείνοι των οποίων η απόφαση ένταξής τους πραγματοποιήθηκε μέχρι την 31/12/06 στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 312268/9023/507/02, όπως ισχύει, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων, στα πλαίσια κανονιστικών απαιτήσεων για τους παλιούς δικαιούχους, ισχύει το νομικό πλαίσιο ένταξής τους (Δεσμεύσεις, ύψος ενίσχυσης, κυρώσεις κλπ)

Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις των παλιών δικαιούχων των Καν. 2080/92 και 1257/99, ανέρχονται στο ποσό των 110.000.000 €.

Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι για του κοινούς Δείκτες της ΕΕ

Κατηγορία Δείκτη Δείκτης Στόχος
Επιδόσεων Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν ενίσχυση δάσωσης 27.500
Αριθμός εκταρίων δασωμένης γης 33.500 ha
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
   ΚΩΝΟΦΟΡΑ  
1 Ερυθρελάτη Picea excelsa
2 Ελάτη η λευκή Abies alba
3 Ελάτη η υβριδογενής Abies borisii-regis

(Abies alba x Abies cephalonica )

4 Ελάτη η κεφαλληνιακή Abies cephalonica
5 Πεύκη η λευκόδερμη Pinus heldreichii var. leucodermis
6 Πεύκη η δασική Pinus sylvestris
7 Πεύκη η μαύρη Pinus nigra
8 Πεύκη η τραχεία Pinus halepensis ssp brutia
9 Πεύκη η χαλέπιος Pinus halepensis ssp halepensis
10 Κουκουναριά Pinus pinea
11 Πεύκη η βαλακανική ή πενταβέλονη Pinus peuce
12 Κυπαρίσσι αειθαλές Cupressus sempervirens
13 Ίταμος Taxus baccata
14 Ψευδοτσούγκα Pseudotsuga menziensii
15 Λάριξ Ευρωπαική Larix europaea
16 Κέδρος του Λιβάνου Cedrus libani ssp. libani
17 Κέδρος ο βραχύφυλλος Cedrus libani ssp.  brevifolia
18 Άρκευθος Juniperus sp.
 ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ  
1 Λεύκη ( όλοι οι κλώνοι και τα υβρίδια) Populus sp.
2 Καρυδιά η βασιλική Juglans regia
3 Καστανιά Castanea sativa
4 Φράξος ο οξύκαρπος, νερόφραξος Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa
5 Σφένδαμος o ψευδοπλάτανος Acer pseudoplatanus
6 Σφένδαμος ο πλατανοειδής -νεροπλάτανος Acer platanoides
7 Σκλήθρο κολλώδες Alnus glutinosa
8 Αρκουδοπούρναρο Ilex aquifolium
9 Δάφνη η ευγενής Laurus nobilis
10 Πλάτανος ο ανατολικός Platanus orientalis
11 Λικιδάμβαρη η ανατολική, Υγράμβαρη Liquidambar orientaliw
12 Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanus
13 Σημύδα η κρεμοκλαδής Beula pendula
14 Δρύς η χνοώδης Quercus pubescens
15 Δρύς η ευθύφλοιος Quercus cerris
16 Αριά Quercus ilex
17 Δρύς η πλατύφυλλη Quercus frainetto (Quercus conferta)
18 Βαλανιδιά Quercus ithaburensis ssp macrolepis

(Quercus aegilops)

19 Δρύς η πετραία Quercus petraea ( Q. sessiliflora)
20 Δρύς η ποδισκοφόρος Quercus robur ssp. pedunculiflora
21 Δρύς η μακεδονική Quercus trojana ssp. trojana
22 Φελλοδρύς Quercus suber
23 Οξυά η δασική Fagus sylvatica
24 Οξυά η μοισιακή Fagus moesiaca
25 Οξυά η ανατολική Fagus orientalis
26 Μαστιχόδενδρο Pistacia lentiscus var.chia
27 Μελικοκκιά Celtis australis
28 Κουτσουπιά Cercis siliquastrum
29 Χαρουπιά (Ξυλοκερατιά) Ceratonia siliqua
30 Λεπτοκαρυά Corylus avellana
31 Μουριά η λευκή Morus alba
32 Μουριά η μαύρη Morus nigra
33 Ιτιές (όλα τα είδη) Salix spp.
34 Κερασιά Prunus avium
35 Φιλύρα η καρδιοειδής Tilia cordata
36 Φιλύρα η πλατύφυλλη Tilia platyphyllos
37 Φιλύρα η πιληματώδης Tilia tomentosa
38 Σορβιά η οικιακή Sorbus domestica
39 Αλμυρίκι (όλα τα είδη) Tamarix s.p
40 Ψευδακακία Robinia pseudoakakia

Ο ελάχιστος αριθμός δένδρων ανά Ha θα καθορίζεται ανάλογα με το δασικό είδος που επιλέγεται και ενδεικτικά ως ακολούθως:

α. Κωνοφόρα : 1000 φυτά ανά Ha.

β. Πλατύφυλλα : 1000 φυτά ανά Ha.

γ. Για τα πλατύφυλλα Βασιλική καρυδιά, Λεύκη, Καστανιά η κοινή, Χαρουπιά, Μουριά, Μελικοκκιά, Μαστιχόδενδρο,, Πλατάνι : 280 φυτά ανά Ha.

Ο ελάχιστος, καθώς και ο συνολικός αριθμός δένδρων ανά Ha, καθώς και το κατάλληλο δασικό ή δασικά είδη, που θα χρησιμοποιηθούν στις αναδασώσεις θα τεκμηριωθούν και θα καθοριστούν από την μελέτη ή και το «Τεχνικό Δελτίο Περιγραφής Εργασιών» με βάση:

♦Τους τιθέμενους σκοπούς του Μέτρου και ♦τη ζώνη δασικής βλάστησης, στην οποία ευρίσκεται η υπό αναδάσωση περιοχή.