Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροποποιητικές για τις συνδεδεμένες σε σπαράγγι, ρύζι και ζαχαρότευτλα

Τρεις τροποποιήσεις στο καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων σε σπαράγγια, ρύζι και ζαχαρότευτλα δημοσιεύθηκαν χθες.

Σχετικά με τα σπαράγγια, τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση 1353/56374/21-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 943) και συγκεκριμένα, το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Περίοδος Εφαρμογής – Πόροι Χρηματοδότησης

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020. Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου και επιμερίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:
2015: 1.500.000 ευρώ, 2016: 1.482.341, 2017:950.000, 2018: 939.772, 2019: 929.655, 2020: 929.655.

Να σημειωθεί ότι στην απόφαση για τα σπαράγγια, είναι η μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων από το 2017 έως το 2020 και η μείωση του κονδυλίου που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη ενίσχυση για τα ίδια έτη , ενώ άλλες προσθήκες προβλέπουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν οι παραγωγοί στις ποσότητες που δηλώνουν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ανωτέρω καθεστώτων και ζημιές που υπέστησαν και θα πιστοποιεί ο ΕΛΓΑ.

Για τα ζαχαρότευτλα, τροποποιείται η 1174/27330/9-3-2015 ΥΑ και προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 3. Συγκεκριμένα: «Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων είναι και οι γεωργοί που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν παρέδωσαν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.»

Παράλληλα, στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»

Η απόφαση σε ότι αφορά τις συνδεδεμένες στο ρύζι, έχει την εξής προσθήκη στο άρθρο 3:
Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.»
Στο άρθρο 4 προστίθεται:

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»

Η πληρωμή αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες , ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις που θα καθορίζουν το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική για τα σπαράγγια

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική για το ρύζι

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική για τα ζαχαρότευτλα