Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μονίλια και Εξώασκος Ροδακινιάς

Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Περιφερειακού Ελέγχου Θεσσαλονίκης ενημερώνει για την ασθένεια της Μονίλιας και του Εξώασκου στη Ροδακινιά.

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)

• Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων.

• Συνιστάται άμεση επέμβαση στις ποικιλίες που βρίσκονται στην άνθηση και δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση. • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά το στάδιο της άνθησης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (2-4), Chlorothalonil (1), Cyproconazole (3), Cyprodinil (2), Cyprodinil + Fludioxonil (1), Cyprodinil + Tebuconazole (1), Difenoconazole (2), Fenbuconazole (4), Fenpyrazamine (3), Fluopyram + Tebuconazole (2), Iprodione (2), Mancozeb (4), Myclobutanil (2), Prochloraz (3), Propiconazole (3), Tebuconazole (1), Tebuconazole + Τrifloxystrobin (3), Thiophanate-methyl (1), Thiram (3), Ziram (3).

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Taphrina deformans (Berk.) Tul. var. Persicae)

• Σε ορισμένες ποικιλίες παρατηρήθηκαν συμπτώματα στα νεαρά φύλλα (καρούλιασμα ολόκληρου του φύλλου προς τα κάτω ή μόνο του βασικού μέρους, κόκκινος μεταχρωματισμός του ελάσματος). Αργότερα τα φύλλα θα πάρουν χρώμα κίτρινο, καστανά, θα μαραθούν και θα πέσουν (Ιούνιο-Ιούλιο).

• Πρόκειται για πρωτογενείς μολύνσεις την εποχή της έκπτυξης των νεαρών φύλλων.

• Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών, προς αποφυγή σημαντικής αποφύλλωσης των δέντρων, συνιστάται επιλογή δραστικής ουσίας στην παραπάνω επέμβαση για την Μονίλια ώστε να επιτευχθεί συνδυασμένη καταπολέμηση.

• Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην νέκρωση των διεσπαρμένων επάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων.

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά το στάδιο της άνθησης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Captan (2), Dodine (2), Difenoconazole (2).