Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Μηλιά-Αχλαδιά: Τι να προσέξουμε

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια της μηλιάς και τις αχλαδιάς στις πρώιμες και πεδινές περιοχές εξέδωσε με τεχνικό του δελτίο το Περιφερειακό Kέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

 • Ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου με ιδιαίτερα υψηλές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές.
 • Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J, καρπίδια μέγεθος "καρυδιού").
 • Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):
 • Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
 • Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
 • Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).

* Έγκριση μόνο για μηλιά

ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Cacopsylla sp., Homoptera: Psyllidae)

 • Παρατηρήθηκαν ήδη τα τέλεια έντομα της ανοιξιάτικης πτήσης καθώς και πολλές ωοτοκίες.
 • Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις κορυφές των βλαστών της χρονιάς (30-50 εκ.) του οπωρώνα επιλέγοντας 20 τυχαία δέντρα και ένα βλαστό σε κάθε δέντρο σε ύψος 1 έως 2 μέτρα. Ελέγξτε την πάνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων για παρουσία αυγών και προνυμφών.
 • Εάν διαπιστωθεί παρουσία περισσότερων των 4 προνυμφών στους 20 βλαστούς, να γίνει επέμβαση στις 27 Απριλίου – 1 Μαΐου.
 • Εάν διαπιστωθεί παρουσία έως 4 προνυμφών στους 20 βλαστούς, να προστεθεί θερινό λάδι στην επέμβαση για την Καρπόκαψα, όπως παραπάνω.
 • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Abamectin + παραφινικό λάδι (2), Abamectin + Αcrinathrin (1), Abamectin + Chlorantraniliprole (1-2), Beauveria bassiana (5), Betacyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (2), Diflubenzuron (2), Fatty acid potassium salt (4), Fenoxycarb (2), Imidacloprid (1), Lambda cyhalothrin (2), Paraffin oil, Spinetoram (1), Spinosad + παραφινικό λάδι (3), Spirotetramat (2), tau-Fluvalinate (2).