Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η προκήρυξη για τη δακοκτονία

300.382 ευρώ για τη δακοκτονία σε 2.683.050 ελαιόδεντρα στην Αιτωλοακαρνανία.

Δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της  Ελιάς έτους 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας».

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνουν τουλάχιστον δυο δολωματικοί ψεκασμοί. Ο ακριβής αριθμός, φυσικά, θα εξαρτηθεί από τις κλιματολογικές συνθήκες, το μέγεθος του δακοπληθυσμού και άλλα επιστημονικά δεδομένα.

 Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη κατεβάζοντας στο σχετικό αρχείο: Διακήρυξη Δακοκτονίας


 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αρ.πρωτ:  109621/1718/2017

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού /Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου  «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας».

 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 242.244,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (300.382,56 ευρώ με το Φ.Π.Α.), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ.

Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 15-11-2017.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 26/04/2017.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ την 28-04-2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 28-04-2017

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  www.pde.gov.gr – προκηρύξεις.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων  στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν.  3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 02-05-2017

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 02-05-2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27-05-2017 ημέρα  Σάββατο και ώρα 15:00.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την ημέρα Πέμπτη 01-06-2017 και ώρα 09:00.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr  και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2631361218.