Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εντός τριμήνου η αποπληρωμή μισθωμάτων δημόσιων και δημοτικών βοσκοτόπων

Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016, καταβάλλονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Στις ενενήντα ημέρες είναι το περιθώριο για την αποπληρωμή μισθωμάτων που αντιστοιχούν σε δημόσια και δημοτικά βοσκοτόπια, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικά η διαδικασία είναι η εξής:

Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ υπολογίζουν το ύψος του μισθώματος για κάθε κτηνοτρόφο και διαβιβάζουν σχετικούς πίνακες στους αρμόδιους Δήμους, στα όρια των οποίων βρίσκεται ο κάθε επιλέξιμος βοσκότοπος.

Οι Δήμοι συμπληρώνουν τους παραπάνω πίνακες, ενσωματώνοντας τυχόν μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε εφαρμογή του άρθρου 7 της αριθμ. 873/55993/20-5-2015 (Β΄ 942) υπουργικής απόφασης και υπολογίζουν το σχετικό μίσθωμα για τις μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις.

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.

Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται από το Δήμο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα, το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση - τοποθεσία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),

β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,

γ) το τοπωνύμιο - θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,

δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 ν. 4351/2015 χρόνο,

ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας

στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική),

ζ) το ύψος του μισθώματος.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ: Αποπληρωμή μισθωμάτων