Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες της Καρυδιάς

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου ενημερώνει με Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τη Βακτηρίωση και την Ανθράκωση της καρυδιάς.

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ:

(Xanthomonas arboricola pv. juglandis)

Οδηγίες:

- Το βακτήριο ̟προκαλεί νεκρώσεις σε ίουλους (αρσενικά άνθη), ̟πτώσεις θηλυκών ανθέων και µικρών καρ̟πών, κηλιδώσεις σε µεγαλύτερους καρ̟πούς και µαύρισµα της ψίχας. - Οι ζηµιές µε οικονοµική σηµασία γίνονται κυρίως κατά την ανθοφορία των θηλυκών ανθέων. Το βακτήριο εισέρχεται α̟πό το στίγµα του θηλυκού άνθους είτε µε µολυσµένη γύρη είτε µε τη βοήθεια του ανέµου σε ̟περιόδους µε βροχές ή υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία. Μετά την ξήρανση του στίγµατος οι ̟προσβολές στους καρ̟πούς είναι συνήθως ̟περιορισµένες.

Όταν η βλάστηση βρίσκεται στα στάδια Β έως D συνιστάται, ̟πριν α̟πό ̟πιθανή βροχή, ψεκασµός µε χαλκούχο σκεύασµα για την ̟προστασία της νέας βλάστησης και των αρσενικών ανθέων (γύρη).- Κατά την ανθοφορία των θηλυκών ανθέων (στάδιο Ε) έως την ξήρανση του στίγµατος συνιστάται ̟προστασία µε το ίδιο σκεύασµα. Στο διάστηµα αυτό ίσως α̟παιτηθούν ε̟πι̟πλέον ψεκασµοί ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Προσοχή! Κατά την άνθηση τα εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα εφαρµόζονται στη µικρότερη δόση ̟που αναγράφεται στην ετικέτα.

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ:

(Gnomonia leptostyla συν. Μarsonina juglandis)

Οδηγίες:

Ο µύκητας ̟προσβάλλει τα φύλλα και τους καρ̟πούς. Όταν ο καρ̟πός ̟προσβληθεί στα αρχικά στάδια δεν ανα̟πτύσσεται κανονικά και ̟πέφτει ̟πρόωρα. Σε έντονες ̟προσβολές των φύλλων εµφανίζεται πρόωρη φυλλόπτωση (τέλη Ιουλίου – Αύγουστο). Οι ψεκασµοί για την βακτηρίωση της καρυδιάς καλυπτουν και την προστασία της καλλιέργειας από την ανθράκωση.