Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Φυτοπροστασία Μηλιάς

Χρήσιμες οδηγίες για την καλλιέργεια της Μηλιάς παραθέτει σε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Οι µολύνσεις της νέας βλάστησης, αρχίζουν µε την εµφάνισή της (βλαστικό στάδιο Γ-Γ3 – πράσινη κορυφή) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειµώνα στα πεσµένα στο έδαφος προσβεβληµένα φύλλα. Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει µόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγµένες.

Οδηγίες: Άµεση επέµβαση µε την λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά προϊόντα ⇒ Προστατευτική δράση: Ζιράµ, Θιράµ, Θείον, Κάπταν, Λαµιναρίν, Μανκοζέµπ (όχι σε Golden) , Μετιράµ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρµοστεί 30-36 ώρες µετά τη µόλυνση, Προπινέµπ.

Προστατευτική και θεραπευτική δράση: Bacillus subtilis strain QST 713,Θειοφανέιτ-µεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστροµπίν, Κρεσόξιµ-µεθύλ, Μυκλοµπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστροµπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστροµπίν, Ντιθιανόν+Potassium phosphonates, Ντιφενοκοναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριµεθανίλ, Nτιθιανόν+Πυριµεθανίλ Πυριµεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+ Τεµπουκοναζόλ, Τεµπουκοναζόλ, Τεµπουκοναζόλ+ Τριφλοξιστροµπίν, Τριφλοξιστροµπίν, Φενµπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιµενόλ, Φλουοπυράµ+Τεµπουκοναζόλ, Χαλκός.

♦Μην ξεπερνάτε τον µέγιστο αριθµό εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

♦Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών(και διαφορετικός τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραµµα επεµβάσεων.

♦Υπάρχουν δραστικές ουσίες µε θεραπευτική δράση οι οποίες καλό είναι να χρησιµοποιούνται προληπτικά πχ Θειοφανέιτ µεθύλ κ.α

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Το έντοµο γεννά τα αυγά του µέσα στα κλειστά άνθη και η προνύµφη τρώει τους στήµονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώµα καστανό.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που την περασµένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, να γίνει ψεκασµός ως το βλαστικό στάδιο Ε2.

Φυτ/κά προϊόντα: Δελταµεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωρπυριφός.

ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές (κυρίως σε παλιές φυτείες) να γίνει ψεκασµός. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόµης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορµού. Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια, Κλοθιανιντίν, Σπιροτετραµάτ, χλωρπυριφός.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες ⇒ Φυτ/κά προϊόντα: Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός µέτρου), µπορεί να γίνει άµεσα επέµβαση ως εξής:

α) στα βλαστικά στάδια Ε-Ε2 µε Εξιθιαζόξ, αν δεν έχει προηγηθεί η επέµβαση µε Κλοφεντεζίν ή

β) στην πλήρη πτώση των πετάλων µε: Αµπαµεκτίν, Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ετοξαζόλ, Μιλµπεµεκτίν Συφλουµετοφέν, εφόσον δεν έχει προηγηθεί καµία επέµβαση από τις προηγούµενες.