Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Φροντίδα για τα Πυρηνόκαρπα

Καλλιεργητικές συμβουλές για Ροδακινιά-Νεκταρίνια-Δαμασκηνιά-Βερικοκιά-Κερασιά-Βυσσινιά από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΩΙΔΙΟ

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων µέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

Οδηγίες: Την κρίσιµη περίοδο τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευµένα. Στα νεκταρίνια και στις ευπαθείς ποικιλίες ροδακινιάς, θα χρειαστεί επαναληπτική επέµβαση, ανάλογα µε την υπολειµµατική διάρκεια του σκευάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί.

Φυτ/κά προϊόντα: ⇒ Ροδακινιά: Θείον, Μπουπιριµέιτ , Μποσκαλίντ+Πυρακλοστροµπίν, Πενκοναζόλ, Μυκλοµπουτανίλ, Μυκλοµπουτανίλ+Κυνοξιφέν, Ντιφενοκοναζόλ, Τεµπουκοναζόλ, Φλουοπυράµ + Τεµπουκοναζόλ, Τριφλοξυστροµπίν,Τριφλοξυστροµπίν+Τεµπουκοναζόλ, Φενµπουκοναζόλ. Νεκταρινιά: Θείον, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστροµπίν, Πενκοναζόλ, Μυκλοµπουτανίλ, Μυκλοµπουτανίλ+Κυνοξιφέν, Ντιφενοκοναζόλ, Τεµπουκοναζόλ, Τετρακοναζόλ, Φλουοπυράµ + Τεµπουκοναζόλ, Τριφλοξυστροµπίν,Τριφλοξυστροµπίν+Τεµπουκοναζόλ, Φενµπουκοναζόλ. ∆αµασκηνιά: Θείον, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστροµπίν, Μυκλοµπουτανίλ, Ντιφενοκοναζόλ, Τριφλοξυστροµπίν+Τεµπουκοναζόλ, Φενµπουκοναζόλ.

ΑΦΙΔΕΣ

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που µετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές και οι πληθυσµοί των αφίδων δεν µπορούν να ελεγχθούν από τα ωφέλιµα έντοµα, να γίνεται επέµβαση. Οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων.

Φυτ/κά προϊόντα:Ροδακινιά: Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων, Ασεταµιπρίντ, ∆ελταµεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαµεθοξάµ, Ιµιντακλοπρίντ, Κλοθιανιντίν, Λάµδα Συαλοθρίν, Λάµδα Συαλοθρίν +Θιαµεθοξάµ, Πιριµικάρµπ, Πυµετροζίν, Πυρεθρίνς, Σπιροτετραµάτ, Φλονισαµίντ, Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαµεθοξάµ, Xλωρπυριφός µεθύλ,Θερινά λάδια. Νεκταρινιά: Άλατα λιπαρών οξέων, Ασεταµιπρίντ, ∆ελταµεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαµεθοξάµ, Κλοθιανιντίν, Λάµδα Συαλοθρίν, Λάµδα Συαλοθρίν +Θιαµεθοξάµ, Πιριµικάρµπ, Σπιροτετραµάτ, Φλονισαµίντ Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαµεθοξάµ, Xλωρπυριφός µεθύλ, Θερινά λάδια ⇒ Δαµασκηνιά: Ασεταµιπρίντ, ∆ελταµεθρίν, Πυρεθρίνς, Θιακλοπρίντ, Θιαµεθοξάµ, Λάµδα Συαλοθρίν, Λάµδα Συαλοθρίν +Θιαµεθοξάµ, Πιριµικάρµπ, Σπιροτετραµάτ, Φλονισαµίντ, Χλωρπυριφός, Θερινά λάδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις ροδακινιές και νεκταρινιές απαγορεύεται η χρήση του χλωρπυριφός µετά την άνθηση.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Ελέγχετε συστηµατικά τους οπωρώνες. Ενδεικτικά σηµεία για προσβολή είναι οι λαίµαργοι βλαστοί της βάσης και η αυτοφυής βλάστηση. Σε οπωρώνες που µετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές(περισσότερες από 5 κινητές µορφές στο 10% δείγµατος 50 φύλλων) , να γίνει καταπολέµηση.

Φυτ/κά προϊόντα:Βερικοκιά: Θερινά λάδια Αµπαµεκτίν, Ετοξαζόλ, Σπιροντικλοφέν . Ροδακινιά:Θερινά λάδια, Αµπαµεκτίν, Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ασεκουινοσίλ, Ετοξαζόλ, Εξιθιαζόξ, Σπιροντικλοφέν, Τεµπουφενπυράντ. Νεκταρινιά:Θερινά λάδια, Αµπαµεκτίν,Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ετοξαζόλ, Σπιροντικλοφέν , Τεµπουφενπυράντ. ∆αµασκηνιά: Αµπαµεκτίν, Σπιροντικλοφέν, Τεµπουφενπυράντ, Θερινά λάδια.

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευµένα από την µονίλια, καθ’ όλη τη διάρκεια της άνθησης.

Φυτ/κά προϊόντα ⇒ Κερασιά: Θιράµ, Θιοφανέιτ–µεθύλ (1 επέµβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Κάπταν, Μανκοζέµπ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστροµπίν, Ντιφενοκοναζόλ, Προχλοράζ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέµβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Τεµπουκοναζόλ, Φλουοπυράµ+Τεµπουκοναζόλ, Φενχεξαµίντ, Φενµπουκοναζόλ ⇒ Βυσσινιά: Θιοφανέιτ–µεθύλ, Φενµπουκοναζόλ.