Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πράσινη Ενίσχυση 2017

Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τηρούν, σε όλα τα επιλέξιμα εκτάριά τους, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον ή τις ισοδύναμες πρακτικές.

Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής: ■διαφοροποίηση καλλιεργειών ■διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων ■ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Αρόσιμη γη: ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή κινητό κάλυμμα

Γεωργική γη: ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων, ή μόνιμων καλλιεργειών

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων  ■πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.  ■η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης.

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια ■πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. ■η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95 % αυτής της αρόσιμης γης.

Ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως: ■η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών ■η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae ■η γη υπό αγρανάπαυση ■τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.

Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται ■για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ■ως γη υπό αγρανάπαυση ή/και συνδυασμός των δύο ■προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αρόσιμη γη δεν υπερβαίνει τα 30 ha.

Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης χρησιμοποιείται ■ως μόνιμος βοσκότοπος, ■για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή  ■καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό.

Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των δεδηλωμένων εκτάσεων αρόσιμης γης δεν δηλώθηκε από τον γεωργό στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και όλη η αρόσιμη γη καλλιεργείται με διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, βάσει των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης ■συνδυασμός των χρήσεων αυτών ■προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που απομένει δεν υπερβαίνει τα 30 ha.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν, ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura

■Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5 %

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια ■Οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης ■Οι περιοχές αυτές έχουν δύο βασικές προϋποθέσεις ■να είναι στη «διάθεση» του γεωργού (disposal of the farmer) και ■«εφαπτόμενες» στην αρόσιμη έκταση (adjacent to arable land)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1  

Δενδροστοιχίες ■συντελεστής μετατροπής 5 και στάθμισης 2 ■η διάμετρος των κομών >1 μ. και η μεταξύ των κομών απόσταση < 5μ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2

Συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και θαμνώνες ■με μέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 ha και συντελεστή στάθμισης 1,5

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3

Χαντάκια και ανοικτά υδατορρεύματα με σκοπό τη στράγγιση ή την άρδευση ■μέγιστου εύρους 6μ. ■συντελεστής μετατροπής 3 και στάθμισης 2  ■εξαιρούνται τα κανάλια που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4

Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορρευ- μάτων και γενικότερα των υδάτινων όγκων  ■ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου σύμφωνα με το πρότυπο της ΚΓΠΚ της ΠΣ για τα ύδατα  ■συντελεστής μετατροπής 6 και στάθμισης 1,5

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5  

Καλλιέργεια ψυχανθών: συντελεστής στάθμισης 0,7

 

■Medicago sativa ■Phaseolus spp.■Vigna spp.■Lotus corniculatus ■Cicer spp. ■Trifolium spp. ■Vicia faba ■Lens culinaris■Lupinus spp.■Pisum spp. ■Vicia spp.

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6  

Γη σε αγρανάπαυση: συντελεστής στάθμισης 1

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται ■για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ■ως γη υπό αγρανάπαυση ■καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών

Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης  ■αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, ■χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών  ■ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό ■συνδυασμός των δύο  ■προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αρόσιμη γη δεν υπερβαίνει τα 30 ha  ■συνδυασμός των χρήσεων αυτών ■προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που απομένει δεν υπερβαίνει τα 30 ha.

Πρασίνισμα στην Ελλάδα

Στατιστικά σύμφωνα με τις αιτήσεις του 2016

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ  

Αρχικά γίνεται επιμέτρηση της έκτασης των αρόσιμων καλλιεργειών κατά κατηγορία καλλιέργειας greening και σύνολο. Στις αρόσιμες καλλιέργειες δεν προσμετρούνται αυτές της βιολογικής γεωργίας, εφ’ όσον δηλωθούν από το γεωργό και προσκομιστεί πιστοποιητικό.

Βήμα 1οΑρόσιμη κάτω από 10ha  

Αν η αρόσιμη έκταση είναι μικρότερη από 10ha, τότε κλείνει ο έλεγχος ως προς το πρασίνισμα, αφού η αίτηση εξαιρείται από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών και την ύπαρξη περιοχών οικολογικής εστίασης.

Βήμα 2οΔημιουργία Πίνακα Κατηγοριοποιημένων Εκτάσεων  

Ομαδοποίηση των δηλωθέντων επιλέξιμων εκτάσεων των καλλιεργειών σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις του Πρασινίσματος .

Βήμα 3οΕξαίρεση Κατηγορίας Ρύζι

Αν το σύνολο της αρόσιμης γης καλλιεργείται με ρύζι ■Ο δικαιούχος δεν είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την απαίτηση της διαφοροποίησης καλλιεργειών και εξετάζεται παρακάτω αν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης περιοχής οικολογικής εστίασης.

Βήμα 4οΕξαίρεση Κατηγοριών Αγρωστώδη - Ποώδη /Αγρανάπαυση

Εξετάζεται, εφόσον υπάρχουν οι καλλιέργειες Αγρωστώδη - Ποώδη /Αγρανάπαυση, εάν το άθροισμα τους είναι μεγαλύτερο από το 75% του συνόλου των «αρόσιμων».

Εξετάζεται αν το άθροισμα των υπόλοιπων «αρόσιμων» είναι μικρότερο ή ίσο των 30ha. Αν πληρούνται οι παραπάνω περιπτώσεις, κλείνει ο έλεγχος ως προς το πρασίνισμα.

Βήμα 5οΕξαίρεση Κατηγοριών Αγρωστώδη – Ποώδη / Ρύζι / Βοσκότοπος

Εξετάζεται, εφόσον υπάρχουν οι καλλιέργειες Αγρωστώδη – Ποώδη / Ρύζι / Βοσκότοπος, εάν το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από το 75% του συνόλου της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης («Αρόσιμα» + «Βοσκότοποι» + «Δενδρώδεις»).

Εξετάζεται αν το άθροισμα της υπόλοιπης αρόσιμης έκτασης, εκτός από Αγρωστώδη - Ποώδη/ Ρύζι, είναι μικρότερο ή ίσο των 30ha.

Αν πληρούνται οι παραπάνω περιπτώσεις, κλείνει ο έλεγχος προς το πρασίνισμα.

Βήμα 6οΈλεγχος Διαφοροποίησης Καλλιεργειών

Εξετάζεται η αρόσιμη έκταση ως προς τις ακόλουθες περιπτώσεις:

■ Εάν είναι μεταξύ των 10 και 30 εκταρίων, για την τήρηση της δέσμευσης της διαφοροποίησης καλλιεργειών, απαιτούνται τουλάχιστον 2 κατηγορίες πρασινίσματος.

■ Εάν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια, για την τήρηση της δέσμευσης της διαφοροποίησης καλλιεργειών, απαιτούνται τουλάχιστον 3 κατηγορίες πρασινίσματος.

Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, προχωράμε στο Βήμα 7.

Βήμα 7οΈλεγχος 75% ή/και 95%

■ Εάν η αρόσιμη έκταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 10ha, εξετάζεται κατά πόσο η κατηγορία με τη μεγαλύτερη έκταση δεν υπερβαίνει το 75% της συνολικής αρόσιμης έκτασης.

■ Εάν η αρόσιμη έκταση είναι μεγαλύτερη από 30ha, εξετάζεται επιπλέον κατά πόσο το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων σε έκταση κατηγοριών δεν υπερβαίνει το 95% της συνολικής αρόσιμης έκτασης.

Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, προχωράμε στο Βήμα 8.

Βήμα 8οΈλεγχος Περιοχών Οικολογικής Εστίασης

■ Εξετάζεται, εφόσον υπάρχουν οι καλλιέργειες Αγρωστώδη – Ποώδη / Ψυχανθή /Αγρανάπαυση, εάν το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από το 75% του συνόλου των «αρόσιμων».

■ Εξετάζεται αν το άθροισμα των υπόλοιπων «αρόσιμων» είναι μικρότερο ή ίσο των 30ha.

Αν πληρούνται οι παραπάνω περιπτώσεις, κλείνει ο έλεγχος ως προς το πρασίνισμα.

Αν δεν πληρούνται, τότε ελέγχεται αν οι δηλωθείσες Περιοχές Οικολογικής Εστίασης καλύπτουν, μετά από την εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής και στάθμισης, το 5% τουλάχιστον των «αρόσιμων».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Πρασίνισμα και την Παρουσίαση Τεχνικών Ελέγχων, πιέζοντας εδω.