Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καθεστώς Γεωργών Νεαρής Ηλικίας 2017

Ποιοι εμπίπτουν στο καθεστώς και ποιοι δικαιούνται ενίσχυσης. Αναλυτικά όσα ισχύουν, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1307/2013 του Συμβουλίου (άρθρο 50, παράγραφοι 2α) και β) και 639/2014 της Επιτροπής (άρθρο 49, παράγραφοι 1β) και 3γ) και τις διευκρινίσεις που έδωσε η Ε.Ε. στα Κράτη Μέλη,

1. Για να κριθεί ένας γεωργός δικαιούχος (είτε ως Φυσικό Πρόσωπο είτε ως Νομικό Πρόσωπο ή Ιερά Μονή) θα πρέπει να έχει αιτηθεί την εν λόγω ενίσχυση και να είναι κάτοχος δικαιωμάτων το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης. (Εφόσον έχει μισθωμένα δικαιώματα είναι δικαιούχος της ενίσχυσης έως τη λήξη μίσθωσης των δικαιωμάτων εκτός και αν στο μεταξύ υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων).

2α. Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία:

  • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και

♦ είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που αναφέρεται παραπάνω

Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2017 το Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2012 ή μεταγενέστερα αυτού.

Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης τους στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο αυτό κρίνεται μη δικαιούχος.

2β. Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Νομικά Πρόσωπα ή οι Ιερές Μονές για τα οποία ο Οικονομικός Διαχειριστής τους ή οι Οικονομικοί Διαχειριστές τους πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι:

♦ δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης

♦ είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που αναφέρεται παραπάνω

♦ ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για κάθε έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας.

Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο του γεωργού νεαρής ηλικίας ή των γεωργών νεαρής ηλικίας που ασκούν έλεγχο σε αυτό.

Π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2017, ο Οικονομικός Διαχειριστής θα έπρεπε να έχει έναρξη καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο το έτος 2012 ή μεταγενέστερα αυτού.

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής του Νομικού Προσώπου έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προγενέστερα του έτους που έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος πρώτης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και το Νομικό Πρόσωπο κρίνεται μη δικαιούχος.

2γ. Κατόπιν όλων των παραπάνω είναι σαφές ότι στην περίπτωση που τόσο το Φυσικό Πρόσωπο που ελέγχει το Νομικό Πρόσωπο όσο και το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο αιτούνται την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας το ίδιο έτος, τότε κρίνεται δικαιούχος το πρόσωπο με το προγενέστερο έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Όταν το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας είναι το ίδιο τότε δίνεται προτεραιότητα δίνεται στο Φυσικό Πρόσωπο.

3. Εάν σε ένα Νομικό Πρόσωπο πληρούν τις προϋποθέσεις περισσότεροι από ένας Οικονομικοί Διαχειριστές τότε ως κύριος θεωρείται αυτός που έχει το προγενέστερο αποδεκτό έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας (έναρξη γεωργικής δραστηριότητας μεταγενέστερη ή ίση του 2012 για το έτος ενίσχυσης 2017).

4. Σε περίπτωση που ένας Οικονομικός Διαχειριστής ασκεί καθήκοντα σε περισσότερα από 1 Νομικά Πρόσωπα τότε κρίνεται δικαιούχος το Νομικό πρόσωπο στο οποίο ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει το προγενέστερο έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, εφόσον το Φυσικό Πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παράγραφο 2γ.

α) Σε περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο έχει κριθεί δικαιούχος σε προγενέστερο/α έτη και το τρέχον έτος αιτείται την εν λόγω ενίσχυση ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο, τότε το Φυσικό Πρόσωπο συνεχίζει να λαμβάνει την ενίσχυση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του καθεστώτος. Διαφορετικά κανένα από τα Πρόσωπα αυτά δε λαμβάνει την ενίσχυση.

β) Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει κρίνει δικαιούχο ένα Νομικό Πρόσωπο_1 σε προγενέστερο/α έτη και το τρέχον έτος αιτείται την εν λόγω ενίσχυση ως Οικονομικός Διαχειριστής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο_2 τότε το Νομικό Πρόσωπο_1 συνεχίζει να λαμβάνει την ενίσχυση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του καθεστώτος. Διαφορετικά κανένα από τα Νομικά Πρόσωπα δε λαμβάνει την ενίσχυση.

γ) Μόνο στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο έχει κριθεί δικαιούχος σε προγενέστερο/α έτη και το τρέχον έτος αιτείται αποκλειστικά την εν λόγω ενίσχυση ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο τότε το Νομικό Πρόσωπο λαμβάνει την ενίσχυση εφόσον πρόκειται για «Μονοπρόσωπη εταιρεία».

Το Νομικό Πρόσωπο δε δικαιούται την ενίσχυση εάν ο Οικονομικός Διαχειριστής δεν συνεχίζει να είναι ο ίδιος που τον έκρινε και στο προηγούμενο/α έτη.

Ύψος και έτη ενίσχυσης

  1. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της Μέσης Αξίας των Δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.
  2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο, για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθεστώς Γεωργών Νεαρής Ηλικίας 2017