Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Εχθροί και ασθένειες της ελιάς

Η νέα βλάστηση στην ελιά έχει ξεκινήσει

Στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές σχηματίζονται τα ̟ρώτα ζεύγη φύλλων και σταδιακά επιμηκύνονται οι ανθοφόροι οφθαλμοί σχηματίζοντας τις ανθοταξίες (στάδια Β και C).
Στις µεσοπρώιµες περιοχές ξεκινάει η έκπτυξη των οφθαλμών (στάδιο Β). Στους περισσότερους ελαιώνες παρουσιάζεται εμφανής εξασθένιση των δέντρων και σχετική ανομοιομορφία στο δυναμικό της νέας βλάστησης.

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ & ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Διαπιστώσεις:
Οδηγίες: Φάρμακα

Προσοχή: Μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούν αποφύλλωση και εξασθένιση των προσβεβλημένων ελαιόδεντρων. Έντονες μολύνσεις µε προσβολές στους καρπούς, υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιόλαδου και µειώνουν την παραγωγή.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του κυκλοκονίου είναι ο σχηµατισµός καστανών κυκλικών κηλίδων, γνωστές ως “µάτια παγωνιού” στην επάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται κυρίως τα παλιότερα φύλλα, χαμηλά στις ποδιές. − Η κερκόσπορα εµφανίζει περιοχές µε σκούρο µεταχρωµατισµό µόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων. Αντίστοιχα στην επάνω επιφάνεια των προσβεβληµένων φύλλων, κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα πέφτουν.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων σχετίζεται µε την επικράτηση υγρών καιρικών συνθηκών όπως συμβαίνει αυτές τις ηµέρες, µε συνεχείς βροχοπτώσεις.

Υψηλή σχετική υγρασία και ανοιξιάτικες βροχές ευνοούν νέες µολύνσεις. Τελευταία διαπιστώνεται έκταση των µολύνσεων και σε ̟περιοχές ̟ου δεν είναι τόσο ευνοϊκό το µικροκλίµα. Επίσης η ποικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) που µέχρι σήµερα θεωρούνταν σχετικά ανθεκτική, αποδεικνύεται ευαίσθητη. Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουµπολιά, Άµφισσας, Τσουνάτη, Καλαµών.

 

Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των ασθενειών.
Άµεσα κάνετε έλεγχο για την ύπαρξη χαρακτηριστικών συµπτωµάτων στα ελαιόδεντρα. Σε πρώιµες περιοχές κυρίως αλλά και σε µεσοπρώιµες ̟που οι ελιές βρίσκονται στο ξεκίνηµα της νέας βλάστησης, ό̟που δια̟πιστώνετε ̟προσβεβληµένο ̟παλαιό φύλλωµα και α̟ποφύλλωση συστήνεται ̟προλη̟πτικός ψεκασµός µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα.

Σκοπός είναι η ̟προστασία της νέας βλάστησης όταν βρίσκεται στα 2-5εκ. Χαλκούχα µυκητοκτόνα, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole+trifloxystrobin, kresoxim-methyl, pyraclostrobin µόνο ε̟πιτρα̟πέζιες, macnozeb εκτός ̟ποικιλιών Κορωνέικη και Καλαµών. Α̟ποφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση.
ΚΑΛΟΚΟΡΗ:

Calocoris trivialis

Διαπιστώσεις: Οδηγίες: Φάρµακα:

Έντοµο ̟πολυφάγο, ̟περιστασιακά και κατά τό̟πους ζηµιώνει τις ανθοταξίες της ελιάς. Αυτή την ̟περίοδο βρίσκεται στον χλοοτά̟πητα των ελαιώνων ό̟που τρέφεται α̟πό τα άνθη των ζιζανίων (διανόχορτο,περδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.) συνήθως χωρίς να προκαλεί ζηµιές οικονοµικής σηµασίας στα ελαιόδεντρα.

Στα κρίσιµα βλαστικά στάδια ευπάθειας της ελιάς, ̟που είναι α̟πό την αναπτυξη των ανθοφόρων οφθαλµών µέχρι το κρόκιασµα (στάδια C, D και Ε) η καλόκορη μπορεί να ζηµιώσει την ̟παραγωγή καταστρέφοντας µέρος ή ολόκληρη την ανθοταξία. Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων της ελιάς, ̟προληπτικά µην καταστρέφετε τα ζιζάνια στους ελαιώνες, τουλάχιστον µέχρι την έναρξη της άνθισης (στάδιο Ε). Ελέγχετε τακτικά τα δέντρα τινάζοντας σε λευκό χαρτί κλαδιά µε ανθοταξίες. Χηµική αντιμετώπιση συνιστάται µόνο όταν η ανθοφορία είναι χαµηλή και υπάρχει σηµαντικός αριθµός εντόµων (6–7 έντοµα ανά κλαδί µήκους 50 – 60 εκ). Βeta-cyfluthrin, ̟πριν την ανθοφορία.

ΑΚΑΡΕΑ

Eriophyidae

Διαπιστώσεις: Οδηγίες: Φάρµακα:

Τα τελευταία χρόνια ̟παρατηρούνται συχνά σε όλες τις ̟περιοχές, ̟περι̟τώσεις σοβαρών ̟προσβολών στη νεαρή βλάστηση σε δέντρα κυρίως µικρής ηλικίας, τα οποία αργά το φθινό̟πωρο καταλήγουν σε εξασθένιση λόγω µεγάλης α̟πώλειας φυλλώµατος.

Η χρονιά ̟που ̟πέρασε είχε ̟πολύ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την ανά̟πτυξη ̟πυκνών ε̟πιζήµιων ̟πληθυσµών ακόµα και σε δέντρα µεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του φθινό̟πωρου ̟που υπήρξε ̟παρατεταµένη καλοκαιρία.

 

Έντονες ̟προσβολές αναγνωρίζονται µε τη µορφή καστανών ανάγλυφων ̟περιοχών (̟παραµορφώσεις) στην κάτω ε̟πιφάνεια του ̟παλαιού φυλλώµατος και χλωρώσεων (κιτρίνισµα) αντίστοιχα στην ε̟πάνω ε̟πιφάνεια. Την ε̟ποχή αυτή τα ακάρεα Eriophyidae (Eriophyes oleae, Aceria oleae) κινούνται ̟προς τους οφθαλµούς και τα νέα φύλλα. Αργότερα θα µεταναστεύσουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρ̟πούς. Συστήνεται ̟προλη̟τικός ψεκασµός όταν η νέα βλάστηση έχει µήκος 6 - 8 εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων, στάδιο C ) και ε̟πανάληψη λίγο ̟πριν την άνθηση, στο κρόκιασµα (στάδιο Ε).

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στις νέες φυτείες, στα φυτώρια καθώς και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα ̟που κινδυνεύουν ̟περισσότερο γιατί διαθέτουν τρυφερή βλάστηση. Βρέξιµο θειάφι, ̟αραφινικά λάδια, buprofezin, abamectin.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:

Prays oleae Διαπιστώσεις:

Οι ̟προνύµφες της διαχειµάζουσας φυλλοφάγου γενιάς του ̟πυρηνοτρήτη συµ̟πληρώνουν την ανά̟πτυξή τους τρεφόµενες από την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις µικρές ανθοταξίες. Οι ζηµιές ̟που ̟προκαλούν αυτή την ̟περίοδο είναι ̟περιορισµένες και δεν δικαιολογούν επεµβάσεις. Χρησιµο̟ποιείτε µόνο φυτο̟προστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε ̟προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά για να α̟ποφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟πινη υγεία και το ̟περιβάλλον. Μη ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους ψεκασµούς,π.χ. µε ̟παρουσία ανέµου. Οι ε̟πεµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα συνιστούν ̟προλη̟τική αντιµετώ̟πιση και έχουν δράση ̟προστατευτική. Παρακολουθώντας τα δελτία καιρού, φροντίζετε ο ψεκασµός να µην α̟πο̟λυθεί α̟πό βροχή, αλλιώς θα ̟πρέ̟πει να ε̟παναληφθεί.