Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες Αχλαδιάς

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της αχλαδιάς.

ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Cacopsylla sp., Homoptera: Psyllidae)

  • Στο στάδιο D3 - E (εικόνα 1) να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις ταξιανθίες του οπωρώνα επιλέγοντας 25 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Εξετάστε τις ταξιανθίες για παρουσία αυγών ή προνυμφών (εικόνα 2).
  • Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών στο 5% των ανθοδεσμών ή λιγότερο, να γίνει επέμβαση με θερινό λάδι λίγο πριν την άνθηση (Ε2, εικόνα 1).
  • Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών σε περισσότερο από 5% των ανθοδεσμών, να γίνει επέμβαση:   λίγο πριν την άνθηση ώστε να μην υπάρχει επίπτωση στις μέλισσες (Ε2, εικόνα 1) με θερινό λάδι και εγκεκριμένο εντομοκτόνο (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Aluminium silicate (kaolin) (4), Beauveria bassiana (5), Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cypermethrin (1), Deltamethrin (2), Fatty acid potassium salt (4), Imidacloprid (1), Lambda cyhalothrin (2), Spinosad + παραφινικό λάδι (3), Tau-fluvalinate (2) ή → κατά το χρονικό διάστημα 3-8 Απριλίου με Fenoxycarb (2) ή  μετά την πτώση των πετάλων (Η, εικόνα 1) με (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Abamectin + παραφινικό λάδι (2), Abamectin + Acrinathrin (1), Abamectin + Chlorantraniliprole (1-2), Diflubenzuron (4), Spirotetramat (2).

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Venturia pirina Aderhold)

  • Οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη προσβολών. Συνιστάται επέμβαση με προστατευτικά - θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
  • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bacillus subtilis strain QST 713 (8), Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (2-10), Captan + Trifloxystrobin (3), Copper oxide (4), Copper oxychloride (3), Cyprodinil (2), Cyprodinil + Fludioxonil (1), Cyprodinil + Tebuconazole (1), Difenoconazole (3), Dithianon (6), Dithianon + potassium phosphonates (6), Dithianon + Pyraclostrobin (3), Dithianon + Pyrimethanil (4), Dodine (2), Fenbuconazole (4), Fludioxonil (1), Fluopyram + Tebuconazole (2), Fluquinconazole + Pyrimethanil (2), Kresoxim-methyl (3), Mancozeb (4), Metiram (3), Myclobutanil (4), Penthiopyrad (2), Pyrimethanil (4), Tebuconazole (1), Tebuconazole + Trifloxystrobin (3), Thiophanate-methyl (1), Thiram (4), Trifloxystrobin (3), Ziram (3).