Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για τη Γρίπη των Πτηνών. Τι ισχύει για τις οικόσιτες εκτροφές. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για το 2017.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας που θα διενεργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2-3 ml) από τα πουλερικά των επιλεγμένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το πέρας της εκτροφής τους, στο σφαγείο.

Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες για τα σφαγεία Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν ενημέρωσης τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες Δ/νσεις.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (π.χ. πρόγραμμα ελέγχου σαλμονελώσεων).

Προκειμένου να επιλέγονται προς δειγματισμό τα πτηνοτροφεία υψηλού κινδύνου, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α) Η εγγύτητα σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες και γενικότερα σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση άγριων μεταναστευτικών πτηνών.

β) Η πυκνότητα των πτηνοτροφείων στην ευρύτερη περιοχή.

γ) Το επίπεδο των εφαρμοζόμενων μέτρων βιοασφάλειας.

δ) Η ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών ειδών πουλερικών και ιδιαίτερα νησσών και χηνών.

ε) Η συχνότητα, το εύρος και το είδος των μετακινήσεων, προς και από τα πτηνοτροφεία, πουλερικών και προϊόντων τους, ζωοτροφών, εξοπλισμού, προσωπικού και οχημάτων.

Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση ΕΔΩ.

Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη γρίπη των πτηνών

Η γρίπη των πτηνών είναι ιογενής, µεταδοτική νόσος των πτηνών που προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α. Ο τύπος Α του ιού της γρίπης διαφοροποιείται περαιτέρω σε υπότυπους ανάλογα µε τους συνδυασµούς δύο πρωτεϊνών (Η και Ν) της επιφανειάς του. Στα πτηνά µπορεί να ανευρεθούν όλοι οι γνωστοί συνδυασµοί, ωστόσο όταν µιλάµε για «ιούς της γρίπης των πτηνών» αναφερόµαστε σε εκείνους τους υπότυπους του ιού της γρίπης τύπου Α που απαντώνται συχνότερα στα πτηνά και µπορούν να προκαλέσουν νόσο σε αυτά.

Κάποιοι από τους εν λόγω υπότυπους (π.χ. Η5Ν1, Η7Ν7 κ.λπ.) λιγότερο συχνά µπορούν να προσβάλλουν τους χοίρους και ακόµα σπανιότερα τους ανθρώπους ή άλλα θηλαστικά, κάτι που δεν ισχύει όµως για τον υπότυπο Η5Ν8, που προς το παρόν εντοπίζεται αποκλειστικά στα πτηνά.

Όλα τα είδη πτηνών µπορούν να νοσήσουν, αλλά τα εκτρεφόµενα πουλερικά, κυρίως ινδόρνιθες, νήσσες, χήνες και όρνιθες, είναι τα πιο ευαίσθητα. Τα άγρια πτηνά και ιδιαίτερα τα υδρόβια (αγριόπαπιες, αγριόχηνες, κύκνοι κ.λ.π.) φιλοξενούν και απεκκρίνουν τους ιούς της γρίπης τύπου Α χωρίς τις περισσότερες φορές να νοσούν.

Από τα πουλερικά πιο ευάλωτα είναι εκείνα που διαβιούν σε ανοικτού τύπου εκτροφές (χωρική πτηνοτροφία, ελευθέρας βοσκής και βιολογική εκτροφή). Τα πουλερικά που εκτρέφονται σε αποκλειστικά κλειστού τύπου εγκαταστάσεις µολύνονται, όταν τα µέτρα βιοασφάλειας είναι ανεπαρκή.

 ⇒ Τα υγιή πτηνά µολύνονται είτε άµεσα, κατά την απευθείας επαφή µε µολυσµένα ή άλλα ασθενή πτηνά είτε έµµεσα, ερχόµενα σε επαφή µε µολυσµένα αντικείµενα (σκεύη, νερό, στρωµνή, τροφές, κ.λπ.).

 ⇒ Η ασθένεια στα πτηνά εκδηλώνεται µε δύο µορφές. Η µία (χαµηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών) προκαλεί µέτριας βαρύτητας νόσηση που µπορεί να εµφανίζεται µε πτερόρροια, µείωση της ωοτοκίας και ήπια αναπνευστικά συµπτώµατα. Μερικές φορές, είναι πιθανό τα πτηνά να µη νοσούν παρότι είναι µολυσµένα. Η δεύτερη µορφή (υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών) είναι πολύ µεταδοτική και χαρακτηρίζεται από αιφνίδιους θανάτους, έντονα αναπνευστικά συµπτώµατα, οίδηµα του προσώπου και κυάνωση των λειριών και καλλαίων. Η θνησιµότητα µπορεί να ανέλθει και στο 100%.

Eίναι νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης και σε οποιαδήποτε υποψία του, π.χ. αυξηµένη νοσηρότητα ή θνησιµότητα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχµαλωσία ή άγριων πτηνών, πρέπει να ενηµερώνονται άµεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές.

Τι είναι η βιοασφάλεια και πώς εφαρµόζεται στη γρίπη των πτηνών

Ως βιοασφάλεια ορίζεται το σύνολο των διαχειριστικών και φυσικών µέτρων τα οποία αποσκοπούν στην µείωση του κινδύνου εισαγωγής, ανάπτυξης και διασποράς παθογόνων παραγόντων από, προς και εντός ενός ζωικού πληθυσµού ή µίας εκτροφής, περιοχής, µέσων µεταφοράς ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης και τοποθεσίας.

 Ειδικά στην περίπτωση της γρίπης των πτηνών, η συστηµατική τήρηση µέτρων βιοασφάλειας είναι ζωτικής σηµασίας, αν ληφθεί υπόψη η ταχύτητα µετάδοσής του ιού, οι ιδιαιτερότητες στην επιδηµιολογία του και το µέγεθος των οικονοµικών επιπτώσεων που επιφέρει πιθανή ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του.

Στις οικόσιτες εκτροφές πουλερικών, τα µέτρα βιοασφάλειας περιλαµβάνουν:

• τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγµένους χώρους,

• την κάλυψη των ανοιγµάτων των ορνιθώνων µε σήτες, δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα, που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών µε άγρια πτηνά,

• το διαχωρισµό της εκτροφής νησσών και χηνών από άλλα πουλερικά,

• τον καλό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να µην υπάρχουν σπόροι και νερά που να προσελκύουν τυχόν µολυσµένα άγρια πτηνά, • τη χορήγηση νερού και τροφής στα πουλερικά σε κλειστό χώρο, που δεν είναι προσβάσιµος από τυχόν µολυσµένα άγρια πτηνά,

• τον περιορισµό στο ελάχιστο του χρόνου επαφής των ατόµων στην εκτροφή µε τα πτηνά, σε περίπτωση υποψίας της νόσου,

• τη µη απόρριψη νεκρών πτηνών στο ύπαιθρο,

• τον καθαρισµό και την αντισηψία των χεριών των ατόµων που ασχολούνται µε την φροντίδα των πουλερικών,

• τον καθαρισµό και την απολύµανση των υποδηµάτων σε δοχεία µε κοινά απολυµαντικά (τα οποία ανανεώνονται τακτικά) πριν την είσοδο και την έξοδο από τον ορνιθώνα.

Στις συστηµατικές εκτροφές πουλερικών, τα µέτρα βιοασφάλειας περιλαµβάνουν:

• τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστές εγκαταστάσεις, στο µέτρο του δυνατού και ανάλογα µε τον τύπο της εκτροφής,

• την περίφραξη των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η είσοδος σε αυτές θα γίνεται από ελεγχόµενο σηµείο και αφού προηγηθεί υποχρεωτικά απολύµανση των τροχών των εισερχόµενων οχηµάτων. Για τον σκοπό αυτό, στις εισόδους των εκτροφών πρέπει να υπάρχουν τάφροι µε διάλυµα απολυµαντικού που ανανεώνεται ανά 24ωρο,

• την ελαχιστοποίηση του αριθµού των οχηµάτων που εισέρχονται εντός της εκµετάλλευσης στον απολύτως απαραίτητο και την παροχή τεκµηρίωσης σχετικά µε τον προηγηθέντα καθαρισµό και απολύµανση των εν λόγω οχηµάτων,

• την παραµονή των οχηµάτων του προσωπικού, των επισκεπτών, κ.λπ., εκτός της περίφραξης της εκµετάλλευσης,

• τον προγραµµατισµένο, τακτικό καθαρισµό και απολύµανση των οχηµάτων της εκµετάλλευσης, επιπλέον δε µετά από κάθε µεταφορά,

• την απολύµανση των θαλάµων και του συνόλου του εξοπλισµού αµέσως µετά το τέλος κάθε εκτροφής, µε ιδιαίτερη προσοχή στην αποµάκρυνση όλης της οργανικής ύλης (χρήση κατάλληλων καθαριστικών και νερού υπό υψηλή πίεση),

• τον περιορισµό προσβασιµότητας των κτιρίων και χώρων όπου διαβιούν τα πουλερικά, και αποθηκεύονται οι ζωοτροφές και τα αυγά, από άγρια πτηνά, µε τη χρήση των απαραίτητων µέσων (σήτες, δίχτυα κ.λπ.)

• την εφαρµογή συστηµατικών προγραµµάτων εντοµοκτονιών και µυοκτονιών,

• τον επαναπληθυσµό µεµονωµένων ή του συνόλου των θαλάµων της εκµετάλλευσης µε πουλερικά που προέρχονται από σµήνη ή εκµεταλλεύσεις απαλλαγµένα από τον ιό της γρίπης και άλλους παθογόνους µικροοργανισµούς,

• την αποφυγή χρησιµοποίησης νερού προερχόµενο από επιφανειακά ύδατα ή υδατοσυλλογές ή, σε αντίθετη περίπτωση, την υποβολή του νερού σε κατάλληλη επεξεργασία και τακτική απολύµανση, ώστε να αδρανοποιούνται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, ιδίως οι ιοί της γρίπης και της ψευδοπανώλης,

• το διαχωρισµό καθαρής και ακάθαρτης ζώνης στο πτηνοτροφείο και την διατήρηση των αποδυτηρίων στον ενδιάµεσο µεταξύ τους χώρο, ώστε η είσοδος ατόµων στον χώρο στέγασης των πουλερικών να γίνεται από εκεί.

• τη διεξαγωγή πλήρων και λεπτοµερών καταγραφών σχετικά µε την θνησιµότητα, τη διάγνωση ασθενειών, τις θεραπείες και τους εµβολιασµούς για κάθε σµήνος, οι οποίες είναι κάθε στιγµή στην διάθεση των Κτηνιατρικών Αρχών,

• την άµεση αποµάκρυνση των ασθενών και νεκρών από τους θαλάµους ή τους χώρους στέγασης των πουλερικών, καθώς και την επαρκή και αποτελεσµατική διάθεσή τους,

• την άµεση λήψη των µέτρων εκρίζωσης, σε περίπτωση επιβεβαιωµένου κρούσµατος στην εκτροφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες των τοπικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, την αποφυγή διαδοχικών επισκέψεων σε διαφορετικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε µεσοδιάστηµα <72ωρών, µέτρο το οποίο συνιστάται ιδιαίτερα για το προσωπικό συλλογής και φόρτωσης πουλερικών προς σφαγή,

• τον περιορισµό του αριθµού των επισκέψεων στην εκµετάλλευση στον απολύτως απαραίτητο και την λεπτοµερή καταγραφή τους,

• την κατάρτιση πρωτοκόλλου ατοµικής υγιεινής και απολυµάνσεων για το προσωπικό και τους επισκέπτες των πτηνοτροφείων σε κάθε είσοδο, κατά την αλλαγή δραστηριότητας, πριν την έναρξη της εργασίας, µετά από τα διαλείµµατα και φεύγοντας από την εκµετάλλευση,

• τον καθαρισµό και την αντισηψία των χεριών πριν την είσοδο στην πτηνοτροφική εγκατάσταση, στους θαλάµους και σε κάθε άλλο χώρο, καθώς και πριν την έξοδο από το πτηνοτροφείο,

• τη χρήση κάθε φορά καθαρού ιµατισµού και υπόδησης που συνιστάται, στην περίπτωση επισκεπτών, να ανήκουν στην εκµετάλλευση (π.χ. µιας χρήσεως) και να παραµένουν σε αυτήν µετά το πέρας της επίσκεψης,

• την υποχρεωτική διέλευση από ποδόλουτρα απολύµανσης πριν την είσοδο στην πτηνοτροφική εγκατάσταση, στους θαλάµους και σε κάθε άλλο χώρο, µε τακτική ανανέωση του απολυµαντικού,

• τον περιορισµό στο ελάχιστο του χρόνου επαφής των ατόµων στην εκτροφή µε τα πτηνά, σε περίπτωση υποψίας της νόσου,

• τη σωστή και αποτελεσµατική διενέργεια των αναγκαίων απολυµάνσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η χρήση κατάλληλων απολυµαντικών µε ιοκτόνο δράση (εγκεκριµένων από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων), ο προηγηθείς επαρκής καθαρισµός της εκάστοτε επιφάνειας, καθώς και η επαρκής διάρκεια εφαρµογής του απολυµαντικού, ώστε να εξασφαλίζεται η δράση του.

Άλλα µέτρα βιοασφάλειας

• Απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes, ως δολώµατα στη διάρκεια του κυνηγιού άγριων πτηνών.

• Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάµατα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισµών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους χώρους.

• Απαγορεύεται η διάθεση προς πώληση πουλερικών και άλλων πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών κατ’ οίκον επιτρέπεται µετά από σύντοµη στάση του οχήµατος µεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για την εκφόρτωσή τους.

• Τα καταστήµατα που διαθέτουν στο εµπόριο πουλερικά για οικόσιτες εκτροφές πρέπει να έχουν την έγκριση των Κτηνιατρικών Αρχών ότι τηρούν τους απαραίτητους κανόνες βιοασφάλειας, ενώ απαγορεύεται να διατηρούν τα πουλερικά εκτός του καταστήµατος.

• Η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε συγκεκριµένους κτηνιατρικούς όρους και προϋποθέσεις.

• Ζωολογικοί κήποι, πάρκα ή παρεµφερείς εγκαταστάσεις που διατηρούν πτηνά σε αιχµαλωσία πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή µετάδοσης της νόσου σε αυτά (π.χ. µόνιµη διατήρηση των πτηνών σε κλωβούς όλα τα ανοίγµατα και η οροφή των οποίων θα αποτρέπουν την επαφή µε άγρια πτηνά µε την χρήση κατάλληλων προστατευτικών µεταλλικών ή από άλλο υλικό κατασκευασµένων διχτυών µε µικρό άνοιγµα, ή άλλων µέσων που θα επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό).

♦ Οι κυνηγοί που κατά την κυνηγετική περίοδο έρχονται σε επαφή µε άγρια πτηνά, δυνητικά µολυσµένα µε ιούς της γρίπης των πτηνών, θα πρέπει:

α) να τηρούν αυστηρά τα µέτρα ατοµικής υγιεινής κατά τον καθαρισµό, την προετοιµασία και το µαγείρεµα πτερωτών θηραµάτων,

β) να καθαρίζουν και να απολυµαίνουν τα οχήµατα και τον κυνηγετικό τους εξοπλισµό (ενδύµατα, υποδήµατα κ.λπ.) προκειµένου να αποφευχθεί η διασπορά ιών της γρίπης των πτηνών από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά,

γ) να µην σιτίζουν πουλερικά ή κατοικίδια (σκύλους, γάτες) µε ωµά πτερωτά θηράµατα ή υπολείµµατα αυτών,

δ) να µην απορρίπτουν στο ύπαιθρο πτώµατα ή υπολείµµατα άγριων πτηνών.

Ποια µέτρα λαµβάνονται µε την εµφάνιση της νόσου

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία της γρίπης των πτηνών σε οικόσιτες ή συστηµατικές εκτροφές πουλερικών, επιβάλλεται η άµεση θανάτωση όλων των πτηνών. Επιπλέον, πραγµατοποιείται καταστροφή των προϊόντων τους, των ζωοτροφών, της στρωµνής και όλων των υλικών και απορριµµάτων που ενδέχεται να έχουν µολυνθεί, ενώ, στο τέλος, εκτελούνται εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης. Επίσης, στην µολυσµένη εκτροφή και σε όλες τις εκτροφές εντός συγκεκριµένης ζώνης επιβάλλονται περιορισµοί στη διακίνηση πουλερικών και προϊόντων τους