Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υποβολή δηλώσεων παραγωγής επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b9-1

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. ενημερώνει ότι βάση του Καν. (ΕΚ) 436/2009 τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παράξει οίνο ή/και γλεύκος από τη συγκομιδή της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση παραγωγής, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία επεξεργάστηκαν ή/και διέθεσαν στο εμπόριο προϊόντα πριν το στάδιο της οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση εμπορίας/επεξεργασίας το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση των παραπάνω παραγράφων κατά περίπτωση:

Όσοι παράγουν ποσότητα οίνου μέχρι δέκα (10) εκατόλιτρα, η οποία δεν έχει τεθεί και δεν πρόκειται να τεθεί προς εμπορία με οποιαδήποτε μορφή.

Επισημαίνεται ότι η παραγωγή οίνου μπορεί να γίνει μόνο από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που παραγωγοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκεκριμένο οινοποιείο, οινοποιήσουν σε άλλο εγκεκριμένο (φασόν) θα πρέπει να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων συμφωνητικό θεωρημένο απ την Δ.Ο.Υ., το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της δεξαμενής, το χρονικό διάστημα και το τίμημα. Αυτό όμως προϋποθέτει την περίσσεια των ήδη καταγεγραμμένων δεξαμενών βάση των οποίων εκδόθηκε η άδεια του οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες ή αυτό διαταράσσει την χωρητικότητα του οινοποιείου για τις παραγωγικές του ανάγκες ή η αποθήκευση του οίνου δεν πληροί τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων θα επιβληθούν πρόστιμα βάση του Ν 4235/2014.