Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Έγινε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για δεύτερη φορά, κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 11562/15-12-2016 Απόφασης 2ης Τροποποίησης από το Υπ.Α.Α.Τ.

e-ea (2)

 

Συγκεκριμένα, ως τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται εκ νέου το Σάββατο 31-12-2016.

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από 02-01-2017 έως και τις 16-01-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση τροποποίησης του Υπ.Α.Α.Τ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ