Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομοσπονδία αμιγούς συνεταιριστικού χαρακτήρα η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ

Με την μορφή Ομοσπονδίας αμιγούς συνεταιριστικού χαρακτήρα οργανώσεων και των ενώσεών τους θα λειτουργεί η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, το καταστατικό της οποίας κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο, όπως διαμορφώθηκε από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα, θα έχει την μορφή Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων αυτών.

λιβαδι-εα (1)

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ομοσπονδία θα αποτελεί την κορυφαία ιδεολογική και συντονιστική Οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Συνεργασίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως ορίζονται στον ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Επίσης, θα επιμελείται την τήρηση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών και των ηθικών συνεταιριστικών αρχών, όπως αναφέρονται στο προοίμιο του καταστατικού της, και θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ειδικότεροι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

α) Η προαγωγή και διάδοση του θεσμού των αγροτικών συνεταιρισμών και η ανάπτυξη συνεταιριστικής συνείδησης.

β) Η πιστή ερμηνεία, και διάδοση των συνεταιριστικών αρχών και η επιδίωξη τηρήσεώς τους από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μέλη της και τις ενώσεις τους, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της και των συνεταιρισμένων αγροτών, μελών τους.

γ) Η εκπροσώπηση των αγροτικών και συνεταιριστικών συμφερόντων των αγροτών, που εκπροσωπούν τα μέλη της,τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

δ) Η εκπόνηση μελετών και η κατάρτιση προγραμμάτων αγροτικής και συνεταιριστικής ανάπτυξης και η προώθηση της εφαρμογής τους. Η σύνταξη σχεδίων καταστατικών σύστασης και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών και των ενώσεών τους καθώς και κανονισμών λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών και ενώσεών τους, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

ε) Η προσφορά νομικών, τεχνικών, οικονομικών, φορολογικών, λογιστικών αλλά και κάθε φύσεως υπηρεσιών, που ενδιαφέρουν τα μέλη της και εμπίπτουν στους καταστατικούς τους σκοπούς και διατηρεί άμεση και συνεχή επαφή με αυτά με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους. Κύριο μέλημα της Ομοσ̟ονδίας στον τομέα αυτό είναι ιδίως η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που δημιουργούνται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε θέματα κυρίως ορθής εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας εκ μέρους των εθνικών αρχών.

ζ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της, με βάση τα προγράμματα εργασίας και δράσης, τα οποία εκδίδει, για την υποβοήθηση του έργου των μελών της.

η) Η παρακολούθηση της αγροτικής ,συνεταιριστικής, φορολογικής, κυρίως δε της Ενωσιακής νομοθεσίας και πάσης φύσεως σχετικής νομοθεσίας (ιδίως σε θέματα ανάπτυξης, επενδύσεων, έρευνας, εθνικών και ενωσιακών, όρων, επιδοτήσεων), που ενδιαφέρουν τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους και η υποβολή προτάσεων, για την εναρμόνισή της με τα συμφέροντα και τις ανάγκες αυτών , καθώς και του συνεταιριστικού κινήματος γενικότερα.

Η Ομοσπονδία ενημερώνει τους διεθνείς συνεταιριστικούς οργανισμούς, για την ισχύουσα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς εθνική νομοθεσία και ζητεί την παρέμβασή τους, όταν διαπιστώνεται παραβίαση των συνεταιριστικών αρχών. Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συντονιστικό ρόλο , σε δημόσιους διαγωνισμούς ή στην υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων παροχής έργου ή υπηρεσιών, που αναλαμβάνουν τα μέλη της.

ι) Η επεξεργασία και παραγωγή πολιτικών θέσεων για τα αγροτικά προϊόντα (όπως π.χ. κρασί, λάδι, οπωροκηπευτικά, εσπεριδοειδή, αρωματικά φυτά, προϊόντα κτηνοτροφίας , αλιείας κ.λ.π.) και για τα θέματα οριζόντιας αγροτικής πολιτικής (π.χ. ΚΑΠ).

ια)Η προαγωγή των επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων των μελών της και η εφαρμογή στρατηγικής, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ιβ) Η υποβοήθηση των κοινωνικών σκοπών των μελών της, για την ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επι̟έδου των φυσικών προσώπων μελών τους.

ιγ) Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη της, στα αιρετά μέλη της διοίκησης των μελών της, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Η παροχή πληροφόρησης στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

ιδ) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της, για την επίτευξη των σκοπών τους, διότι οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

ιε) Μεσολαβεί και διαπραγματεύεται μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέλη της την επίλυση των οικονομικών, διοικητικών και λοιπών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν, με την παροχή κάθε τεχνικής και νομικής υποστήριξης.

Η Ομοσπονδία θα συμμετέχει σε εθνικά και υπερεθνικά όργανα εκπροσώπησης των συνεταιρισμένων αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών και των ενώσεών τους μελών της και θα καλλιεργεί πολύπλευρες σχέσεις με αντίστοιχες συνεταιριστικές οργανώσεις του εξωτερικού. Επίσης, θα συμμετέχει και θα εκπροσωπεί τα μέλη της στις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4384/2016 και τις διατάξεις της Ενωσιακής νομοθεσίας. Θα συμμετέχει επίσης σε συλλογικά όργανα των κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών εταίρων, συμβούλια, επιτροπές και κάθε μορφής όργανα ,που συνιστώνται από το κράτος, οργανισμούς, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε όργανα διεπαγγελματικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας.

Επίσης, θα ενθαρρύνει την ίδρυση σχολικών συνεταιρισμών.

Για περισσότερα δείτε εδώ την τελική μορφή του καταστατικού:

paseges.gr