Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πράσινο φως από την Ε.Ε. για προκαταβολές ενισχύσεων

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο σχετικός Εκτελεστικός Κανονισμός βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν σε προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων, της τάξης του 70%, καθώς και σε προκαταβολές έως 85 % όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με τις εκτάσεις και τα ζώα.

τρακτερ-σπορα εα φμ (4)

Σημειώνεται, πως όσον αφορά την χώρα μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει περί τα τέλη Οκτωβρίου να γίνει πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 σε ποσοστό μέχρι 70%.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση πρόκειται για τον Εκτελεστικό κανονισμό 2016/1617 σχετικά με παρέκκλιση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με τις εκτάσεις και τα ζώα, καθώς και από το άρθρο 75 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις

Συνολικότερο πακέτο για την κρίση στον αγροτικό τομέα

Ο προαναφερθείς Εκτελεστικός Κανονισμός περιλαμβάνεται σε συνολικότερο πακέτο 7 Κανονισμών που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Γεωργίας Phil Hogan στο Συμβούλιο Υπουργών της 18ης Ιουλίου 2016, η οπποία συνίσταται σε χρηματοδοτική βοήθεια επιπλέον 500 εκ.

Από αυτά τα 150 εκ. € θα διατεθούν στο γαλακτοκομικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος, υπό την προϋπόθεση εθελοντικής μείωσης της παραγωγής, και άλλα 350 εκ. € θα διατεθούν με τη μορφή εθνικών φακέλων στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ρευστότητας και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σημειώνεται πως στην Ελλάδα κατανεμήθηκε με τη μορφή του εθνικού φακέλου το ποσό των 1.683.910 €.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 3 κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμούς και 4 εκτελεστικούς κανονισμούς, ως εξής:

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός 2016/1612 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος (150 εκατομμυρίων ευρώ).

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός 2016/1613 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας (350 εκατομμυρίων ευρώ).

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός 2016/1614 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό μορφή παράτασης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2016 και πρώιμης έναρξης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2017 και για παρέκκλιση από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1238 όσον αφορά τη συνέχιση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 όσον αφορά την ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση κατ' εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού

Εκτελεστικός κανονισμός 2016/1615 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/559 όσον αφορά την περίοδο κατά την οποία επιτρέπονται συμφωνίες και αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (άρθρο 222).

Εκτελεστικός κανονισμός 2016/1616  για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πιθανή αναθεώρηση των μέτρων προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων για το έτος υποβολής αιτήσεων 2017

Εκτελεστικός κανονισμός 2016/1617 σχετικά με παρέκκλιση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με τις εκτάσεις και τα ζώα, καθώς και από το άρθρο 75 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις

Εκτελεστικός κανονισμός 2016/1619  για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

paseges.gr