Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αποτελέσματα Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου

Αύξηση κατά 2,6% παρουσίασαν οι ελληνικές εκμεταλλεύσεις με πρόβατα, το 2015 σε σχέση με το 2014.

αιγοπρόβατα Φ.Μ.. e-ea.gr  (31)

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα ήταν 86.491 το 2014 και 88.761 το 2015, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως στροφή των κτηνοτρόφων στην προβατοτροφία, καθώς οι υπόλοιπες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με βοοειδή, αίγες και χοίρους παρουσιάζουν μειώσεις αντίστοιχα.

Όμως για το ίδιο διάστημα τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας παρουσιάζει μειώσεις, τόσο ανά εκμετάλλευση για όλα τα είδη (δηλαδή βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) όσο και για το σύνολο, το οποίο εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες παρουσίασε μείωση 6,4% σε σχέση με το 2014.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ειδικών Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου για το 2015, που διενεργήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το χρονικό διάστημα 2014-2015, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων, και των εκμεταλλεύσεων:

Αριθμός ζώων

Μείωση στον αριθμό των βοοειδών κατά 11,7% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των βοοειδών ήταν 658.943 το 2014 και 582.176 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1α).

Μείωση στον αριθμό των χοίρων κατά 16,1% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των χοίρων ήταν 1.045.598 το 2014 και 876.929 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1α).

Μείωση στην αριθμό των προβάτων κατά 2,4% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των προβάτων ήταν 9.071.959 το 2014 και 8.852.398 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1β).

Μείωση στον αριθμό των αιγών κατά 5,6% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των αιγών ήταν 4.254.499 το 2014 και 4.017.171 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1β).

Αριθμός εκμεταλλεύσεων

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με βοοειδή κατά 7,2% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με βοοειδή ήταν 16.812 το 2014 και 15.609 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2α).

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με χοίρους κατά 3,7% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με χοίρους ήταν 19.168 το 2014 και 18.455 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2α).

Αύξηση των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα κατά 2,6% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα ήταν 86.491 το 2014 και 88.761 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2β).

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με αίγες κατά 1,2% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με αίγες ήταν 69.576 το 2014 και 68.766 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2β).

Αριθμός ζώων ανά εκμετάλλευση

Μείωση στον αριθμό των βοοειδών ανά εκμετάλλευση κατά 4,8% το 2015 σε σχέση  με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 39,2 το 2014 και 37,3 το 2015 (Πίνακας 1).

Μείωση στον αριθμό των χοίρων ανά εκμετάλλευση κατά 12,9% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 54,5 το 2014 και 47,5 το 2015 (Πίνακας 1).

Μείωση στον αριθμό των προβάτων ανά εκμετάλλευση κατά 4,9% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 104,9 το 2014 και 99,7 το 2015 (Πίνακας 1).

Μείωση στον αριθμό των αιγών ανά εκμετάλλευση κατά 4,5% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 61,1 το 2014 και 58,4 το 2015 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, 2014 - 2015

    Μεταβολή (%)
  2014 2015 2015/2014
Αριθμός ζώων
Βοοειδή 658.943 582.176 -11,7
Χοίροι 1.045.598 876.929 -16,1
Πρόβατα 9.071.959 8.852.398 -2,4
Αίγες 4.254.499 4.017.171 -5,6
Εκμεταλλεύσεις 2014 2015 2015/2014
Βοοειδή 16.812 15.609 -7,2
Χοίροι 19.168 18.455 -3,7
Πρόβατα 86.491 88.761 2,6
Αίγες 69.576 68.766 -1,2
Αριθμός ζώων / Εκμετάλλευση 2014 2015 2015/2014
Βοοειδή 39,2 37,3 -4,8
Χοίροι 54,5 47,5 -12,9
Πρόβατα 104,9 99,7 -4,9
Αίγες 61,1 58,4 -4,5

1

Το σύνολο του ζωικού  κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες (ΖΜ) παρουσίασε μείωση 6,4% σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΖΜ το 2015 ήταν 1.939.740 οι οποίες καταπέμονται ως εξής: 419.322 ΖΜ αντιστοιχών στα βοοειδή, 233.461 ΖΜ στους χοίρους, 885.240 ΖΜ στα πρόβατα και 401.717 ΖΜ στις αίγες (Πίνακας 2, Διάγραμμα 3).

Πίνακας 2: Ζωικός μονάδες, 2014-2015

          Μεταβολή (%)
  2014 (%) 2015 (%) 2015/2014
Βοοειδή 475.758 23,0 419.322 21,6 -11,9
Χοίροι 264.313 12,8 233.461 12,0 -11,7
Πρόβατα 907.196 43,8 885.240 45,6 -2,4
Αίγες 425.450 20,5 401.717 20,7 -5,6
Σύνολο 2.072.718 100,0 1.939.740 100,0 -6,4

5

Για περισσότερα δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ