Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) είναι το κομβικό σημείο, που συνδέει τους φορείς αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

λιβαδια ε.α (2)

Ανακαλύψτε πώς το ΕΔΑΑ συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των Κρατών Μελών μέσω της δημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε όλη την αγροτική Ευρώπη.

Η Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένας πολύ σημαντικός τομέα πολιτικής, που επηρεάζει πάνω από το 50% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σχεδόν το 90% του εδάφους της ΕΕ. Η γεωργία και η δασοκομία παραμένουν στο επίκεντρο των αγροτικών οικονομιών, αλλά η αγροτική ανάπτυξη επικεντρώνεται και στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών με άλλους τρόπους. Επιπλέον, ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοποικιλότητα και η διαχείριση υδάτινων πόρων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές πτυχές της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, έχουν διατεθεί πάνω από € 200 δισ. χρηματοδότησης για την υποστήριξη της υλοποίησης 94 προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν το μισό από αυτό το ποσό παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), που εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί μια ποικιλία αγροτικών αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των δασών και των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής, της συμβολής στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της στήριξης της αγροτικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Τι είναι το ΕΔΑΑ;

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) ιδρύθηκε το 2008 από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης τους (ΠΑΑ) με αποτελεσματικό τρόπο. Το ΕΔΑΑ χρησιμεύει ως μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με το πώς λειτουργούν στην πράξη οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης και πώς μπορούν να βελτιωθούν, σε όλα τα Κράτη Μέλη. Στους κύριους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ), οι Αρχές των Κρατών Μελών, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER (ΟΤΔ) και οι λοιποί οργανισμοί αγροτικής ανάπτυξης με κοινοτική προοπτική.

Πώς βοηθά το ΕΔΑΑ

 • Το ΕΔΑΑ παρέχει ευρεία στήριξη σε φορείς αγροτικής ανάπτυξης και ενημερώνει τη συζήτηση πάνω στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ: προβάλλοντας παραδείγματα επιτυχημένων έργων αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • παρέχοντας βοήθεια στα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ),
 • προωθώντας τη διακρατική συνεργασία (ΔΣ) μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),
 • παρέχοντας ανάλυση των σχετικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των ευρύτερων οφελών της γεωργίας, καθώς και των σχετικών θεμάτων όπως η δασοκομία, η κοινωνική γεωργία και η αγροτική επιχειρηματικότητα.

Ενημερώσεις Δικτύωσης

Το ΕΔΑΑ μοιράζεται τις πληροφορίες με τους ενδιαφερόμενους με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε εκδηλώσεις και εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις του ΕΔΑΑ περιλαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο Rur@l News, το περιοδικό ENRD, το τριμηνιαίο περιοδικό EU Rural Review και ειδικά θεματικά φυλλάδια. Η ιστοσελίδα του ΕΔΑΑ παρέχει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολυγλωσσικών πληροφοριών πολλαπλών χρήσεων: π.χ. μία ενότητα με νέα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις εξελίξεις στο ΕΔΑΑ, η σύνδεση στις «Σελίδες Χωρών» παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ, ενώ διαδραστικά εργαλεία προωθούν την καλύτερη δικτύωση και επικοινωνία, και πολλά άλλα...

Σημείο Επαφής Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Σημείο Επαφής (ΣΕ) του ΕΔΑΑ στηρίζει τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη λειτουργία του ΕΔΑΑ και παρέχει ένα σημείο εστίασης για τις δραστηριότητες του ΕΔΑΑ. Βασισμένο στις Βρυξέλλες, ένα βασικό μόνιμο προσωπικό συμπληρώνεται από μια μεγαλύτερη ομάδα μη μόνιμων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι έχουν σε βάθος γνώση ενός ευρέως φάσματος τομέων της αγροτικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα το ΣΕ του ΕΔΑΑ παρέχει στήριξη για τη δικτύωση και συνεργασία, αναλαμβάνει θεματικές αναλύσεις, διοργανώνει εκδηλώσεις και επικοινωνεί ενεργά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο: info@enrd.eu

Στόχοι

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

 • η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά μέτρα και τις πρακτικές για την αγροτική ανάπτυξη,
 • η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές,
 • η διοργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων,
 • η σύσταση και λειτουργία δικτύων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, την υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης,
 • υποστήριξη των εθνικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διεθνικής συνεργασίας.

Ενδιαφερόμενοι φορείς και δικαιούχοι

Οι δραστηριότητες του δικτύου προορίζονται να υποστηρίξουν και να ωφελήσουν:

 • τις σχετικές διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα,
 • τα αγροτικά δίκτυα,
 • τους συναφείς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • τις Ομάδες Τοπικής Δράσης,
 • Άλλους οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την αγροτική ανάπτυξη.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους: