Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έως 18 Ιανουαρίου οι ενστάσεις

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης για το έτος ενίσχυσης 2015 θέτει την 18η Ιανουαρίου σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

οσδε

Όπως τονίζεται, δεν απαιτείται να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης (ένσταση) γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και για τους οποίους εκκρεμεί ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών, καθότι θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τη χορήγηση ή μη καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπάρχουν τέσσερα κριτήρια στα οποία πρέπει να εντάσσονται οι αγρότες ώστε να έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 23, της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης εντός ενός ημερολογιακού μήνα από τη γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ατομικών πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης περιγράφονται στην εν λόγω εγκύκλιο, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται ένας ημερολογιακός μήνας από την δημοσίευση της εν λόγω εγκυκλίου, δηλαδή η 18η Ιανουαρίου 2016».

Δικαίωμα υποβολής ένστασης μπορούν να υποβάλλουν οι γεωργοί που εντάσσονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

-Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών

-Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

-Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός

-Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ