Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι ισχύει για το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών

Καθορίστηκαν οι όροι ένταξης στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών. Για τα έτη 2015-2019 εντάσσονται όσοι δικαιούνται άμεσες ενισχύσεις το 2015 ύψους έως 1.250 ευρώ.

Μπερίκος-Ένωση (7) - Αντίγραφο

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 32 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β), όπως τροποποιημένη ισχύει, θεσπίζεται το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για την προγραμματική περίοδο 2015-2019.

Αναλυτικά η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ:

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Μικρός καλλιεργητής θεωρείται ο ενεργός γεωργός, ο οποίος το 2015 κατέχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και ο οποίος δικαιούται τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων ποσού ως 1.250 €.

Πιο αναλυτικά, ένας γεωργός, προκειμένου να συμμετέχει στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, οφείλει το 2015 να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

 1. Συμμετοχή στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης το 2015 (είτε με ιδιόκτητα, μέσω της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, είτε με μισθωμένα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, ως αποδέκτης αίτησης μεταβολών Υπόδειγμα Νο. 30)
 2. Το ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούται, δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.250 €.

Στις άμεσες ενισχύσεις περιλαμβάνεται:

 1. η βασική ενίσχυση
 2. η πράσινη ενίσχυση και εφόσον ο γεωργός έχει αιτηθεί και δικαιούται τη χορήγηση των παρακάτω προαιρετικών ενισχύσεων:
 3. η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας
 4. οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
 5. η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Στις άμεσες ενισχύσεις δεν περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις, που δικαιούται ο γεωργός, για μέτρα στήριξης των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και οι ενισχύσεις που προορίζονται για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

1.2 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, η ένταξη του γεωργού στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών γίνεται το έτος 2015 και ισχύει για όλη την προγραμματική περίοδο 2015-2019.

Για λόγους απλούστευσης του καθεστώτος, εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών όλοι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τον ορισμό του μικρού καλλιεργητή, όπως περιγράφεται στο σημείο 1.1 της παρούσας.

1.3 ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Ο γεωργός, ο οποίος έχει ενταχθεί αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, έχει κάθε έτος ενίσχυσης την δυνατότητα απένταξης από το καθεστώς, αρχής γενομένης από το έτος 2015.

Η απένταξη θεωρείται οριστική, δεν είναι δηλαδή δυνατό να ενταχθεί ξανά στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών σε επόμενο έτος.

1.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

 1. Μετά την ένταξη του γεωργού στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015 και για όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι μεταβιβάσιμα, όπως και εάν δεν είχε ενταχθεί στο καθεστώς.
 2. Από το έτος ενίσχυσης 2016, επιλέξιμοι για ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών είναι μόνο γεωργοί, οι οποίοι λαμβάνουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς γεωργού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, εφόσον κληρονομούν το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατείχε ο γεωργός, από τον οποίο λαμβάνουν τα δικαιώματα ενίσχυσης.
 3. Οι μικροί καλλιεργητές:

(α) εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς και από τις δεσμεύσεις της πράσινης ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εκταρίων που δηλώνουν

(β) δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα επιτόπιων ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης και της πράσινης ενίσχυσης

 1. Οι μικροί καλλιεργητές δύνανται να λάβουν ετησίως άμεσες ενισχύσεις ως το ποσό των 1.250 €.

Έτσι, σε περίπτωση που:

(α) τα επόμενα χρόνια η αξία των δικαιωμάτων τους, λόγω σύγκλισης, αυξηθεί και το ποσό που δικαιούνται να λάβουν υπερβαίνει τα 1.250 € ή

(β) μεγαλώσουν την εκμετάλλευσή τους και επιθυμούν να λάβουν επιπλέον άμεσες ενισχύσεις είτε ως αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων είτε ως δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεων οι γεωργοί αυτοί δεν μπορούν να λάβουν τις επιπλέον των 1.250 € ενισχύσεις, εφόσον συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

Για να λάβουν τις επιπλέον ενισχύσεις, θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα την απένταξή τους από το καθεστώς

 1. Γεωργοί, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για στήριξη στα πλαίσια του μέτρου ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων όσον αφορά στην ανάπτυξη των μικρών εκμεταλλεύσεων (πρόγραμμα του πυλώνα ΙΙ), δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών.                       2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

2.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟ 2015

Αρχές Οκτωβρίου 2015 οι γεωργοί λαμβάνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, ενημέρωση για τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνται το 2015.

 • Όσοι γεωργοί εκτιμάται ότι δικαιούνται να λάβουν ποσό μικρότερο ή ίσο των 1.250 € εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και έχουν δικαίωμα απένταξης ήδη από το 2015.
 • Όσοι γεωργοί εκτιμάται ότι δικαιούνται να λάβουν ποσό μεγαλύτερο των 1.250 € δεν εντάσσονται στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών.

2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2015

 1. Ο περιγραφόμενος στο σημείο 2.1 υπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούται ο κάθε γεωργός το 2015, ΔΕΝ είναι ο οριστικός-τελικός υπολογισμός αλλά αποτελεί έναν κατ' εκτίμηση υπολογισμό, βάσει των διασταυρωτικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί βάσει των στοιχείων της ΕΑΕ 2015.

Ο κατ' εκτίμηση υπολογισμός ανακοινώνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες ενημέρωσης των γεωργών για την ένταξή τους ή όχι στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και για την περίπτωση που επιθυμούν την απένταξη τους το ίδιο έτος.

 1. Για κάθε γεωργό υπολογίζονται τα κατ' εκτίμηση ποσά που θα λάβει για το 2015:
 • ως βασική ενίσχυση (υποχρεωτικά)
 • ως πράσινη ενίσχυση (υποχρεωτικά)
 • ως συνδεδεμένες ενισχύσεις (εφόσον ο γεωργός το έχει αιτηθεί και το δικαιούται)
 • ως ενίσχυση για γεωργό νεαρής ηλικίας (εφόσον ο γεωργός το έχει αιτηθεί και το δικαιούται)
 • ως ενίσχυση για το βαμβάκι (εφόσον ο γεωργός το έχει αιτηθεί και το δικαιούται)
 1. Οι εκτάσεις, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παραπάνω ποσών, είναι οι επιλέξιμες εκτάσεις από την ΕΑΕ 2015
 2. Όσον αφορά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται βάσει των ενδεικτικών τιμών ανά συνδεδεμένη στήριξη, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙI της παρούσας εγκυκλίου
 3. Όσον αφορά στην ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, η εν λόγω τιμή αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου

2.3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 1. Οι γεωργοί, που εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την απένταξή τους το 2015.
 2. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος απένταξής, ο γεωργός παραμένει ενταγμένος στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και έχει την δυνατότητα να απενταχθεί σε επόμενο έτος αιτήσεων, αρχής γινομένης από το 2016.
 3. Για την απένταξη από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών οι γεωργοί υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εφαρμογής.                   3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

3.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

 1. Η αίτηση απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015 (στο εξής “αίτηση απένταξης”) υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe
 2. Υπόδειγμά της αίτησης απένταξης περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου.
 3. Η αίτηση απένταξης υποβάλλεται στην σχετική σχετική διαδικτυακή εφαρμογή είτε από τον ίδιο τον γεωργό (αίτηση οnline ) είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α' βαθμού ή Β' βαθμού) της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για την γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.
 4. Προκειμένου να υποβληθεί η αίτησης απένταξης στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού.

Οι χρήστες, για τους οποίους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015 ή ΜΔΒΕ 2015, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό.

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 1. Μετά την είσοδο στην σχετική σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι για απένταξη από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών γεωργοί συμπληρώνουν στη σχετική φόρμα τον ΑΦΜ τους
 2. Με την συμπλήρωση του ΑΦΜ, στην αίτηση εμφανίζονται αυτόματα τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου γεωργού, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχ. Δ/νση και τηλέφωνο, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2015
 3. Μετά την καταχώρηση της αίτησης απένταξης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η αίτηση αποθηκεύεται σε πρόχειρη μορφή.
 4. Για την υποβολή της αίτησης απένταξης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “οριστικοποίηση”.
 5. Με την επιλογή “οριστικοποίηση”, η αίτηση αυτόματα λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η αναίρεση της.
 6. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος:

(α) εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση απένταξης , η οποία φέρει εκτυπωμένη την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου

(β) υπογράφει την οριστικοποιημένη αίτηση απένταξης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), την οποία έχει εκτυπώσει

(γ) σκανάρει την οριστικοποιημένη και υπογεγραμμένη αίτηση απένταξης (πρωτότυπη αίτηση) και την επισυνάπτει στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Η πρωτότυπη αίτηση φυλάσσεται στο αρχείο του γεωργού. Για να θεωρηθεί οριστικά υποβληθείσα η αίτηση απένταξης απαιτείται τόσο η οριστικοποίηση της αίτησης απένταξης όσο και η επισύναψη σε ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή/scanner) της υπογεγραμμένης οριστικοποιημένης αίτησης απένταξης

 1. Η ακρίβεια των στοιχείων των σχετικών αιτήσεων βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

3.3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται η Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015.