Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα πληρωμών τρέχουσας εβδομάδας

Για την τρέχουσα εβδομάδα, από τις 7 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:

τρακτερ - Αντίγραφο

1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011
 • Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012
 • Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014)
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Π.
 • Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας Μελισσοκομίας
 • Προγράμματα Ο.Ε.Φ (Δραστηριότητες των εγκεκριμένων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων)
 • Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε
 • Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες.
 • Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων.

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΡΑ

 • Νέοι Αγρότες έτους 2009 (Μ112)
 • Σχέδια Βελτίωσης, Μ121
 • Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων , Μ123Α
 • Δημόσια έργα στον γεωργικό τομέα, Μ125Α
 • Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125Β
 • Δημόσια έργα πρόληψης στο δασικό τομέα, Μ226
 • Γεωργοπεριβαλλοντικά, Μ214 (Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία)
 • Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (Μ221)
 • ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312
 • LEADER 41-421-431
 • ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ 321-322-323
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, Μ 511
 • ΑΛΙΕΙΑ:

-5.1 - "Τεχνική Βοήθεια"
-3.3 - "Δημόσια Έργα"
-3.5 - "Πιλοτικά Σχέδια"
-3.2 - "Προστασία και ανάπτυξη της Υδρόβιας Πανίδας"
-2.1 - "Υδατοκαλλιέργεια"
-4.1 - "Leader"- Ιδιωτικές Επενδύσεις

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την άμεση και συνεχή αποστολή παρτίδων προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς είναι διασφαλισμένοι τόσο οι αντίστοιχοι πόροι όσο και η διαχειριστική δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πληρωμές.