Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εκτέλεση Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων

Έγκριση διάθεσης και κατανομής της πίστωσης του έργου: «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».

άρδευση ενωση ΦΜ (3)

Έχοντας υπόψη την Κοινοτική Οδηγία 2000/60 ΕΚ για θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των νερών, την Οδηγία 91/676/ΕΚ περί προστασίας των υπογείων και επιφανειακών νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και τις ανάγκες για τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, με έγγραφό της προς τις Περιφέρειες, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

⇒Σύμφωνα με το Π.Δ. 107/14 (ΦΕΚ 174 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», το Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων, της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος αυτού παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις σχετικές εργασίες, συγκεντρώνει τις αναλύσεις των υδάτων, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους, τα εκτυπώνει και τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

⇒Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας επιφανειακών αρδευτικών υδάτων (μηνιαίο, εποχιακό και έκτακτο) περιλαμβάνονται, ποταμοί, λίμνες καθώς και συλλογικά αρδευτικά δίκτυα.

⇒Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας υπογείων αρδευτικών υδάτων περιλαμβάνεται αριθμός γεωτρήσεων, που ανήκουν σε συλλογικά δίκτυα ή σε ομάδες γεωτρήσεων (συνημμένο Παράρτημα I).

⇒Οι θέσεις δειγματοληψίας των υδάτων ορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκτέλεσης των δειγματοληψιών. Ως προς τον τρόπο της εκτέλεσης των δειγματοληψιών και υδρομετρήσεων, την συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων νερού κ.λ.π. παρέχονται οδηγίες στο συνημμένο Παράρτημα IΙ.

⇒Οι δαπάνες εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών του προγράμματος συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν αναγκών σε όργανα και συσκευές κλπ. βαρύνουν για το έτος 2015 τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου της ΣΑΜ 581 με κωδικό Κ.Α. 2014ΣΜ58100000.

⇒Παρέχεται η δυνατότητα στη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων να προβαίνει σε τυχόν συμπλήρωση και τροποποίηση του προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο.

Το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων θα συνεχιστεί κανονικά για το έτος 2015.

Παράλληλα, η υπηρεσία αποφάσισε την έγκριση διάθεσης πίστωσης 70.000 € (ευρώ) σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581 και κατανομή αυτής μεταξύ των Περιφερειών Ενοτήτων και Περιφερειών ως εξής:

11944935_10153511979495985_368730851_n 11930669_10153511979380985_314416324_n