Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις–Έναρξη υποβολής Δηλώσεων

Εγκύκλιος από ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων.

χωράφι φ.μ. ένωση (2)

Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις

1.1 – Βιολογική Γεωργία

1.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 - Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3Α - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3B - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3.1 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.2 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που στις περιοχές ανανέωσης χαρτογραφικού υποβάθρου, παράλληλα με την υστέρηση στη διαδικασία έναρξης καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ και των μεταβιβάσεων, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, παρατείνεται το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2014 για τη Δράση Διατήρησης Απειλούμενων Αυτοχθόνων Σπάνιων Φυλών.

Επίσης για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους εφαρμογής 2015, δεδομένης της καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης πληρωμής των αιτημάτων πληρωμής 2015, όπως αναφέρεται στο αρθ. 75 του Καν. 1306/2013, σύμφωνα με το οποίο οι πληρωμές αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιούνται από 01.12 έως 30.06 του επόμενου ημερολογιακού έτους, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 2 Ιανουαρίου 2016.