Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κατά 20% θα μειώνεται η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται χωρίς γη

Μειωμένη θα είναι από φέτος η «ποινή» που ισχύει για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, όπως φαίνεται από την πρόσφατη υπουργική απόφαση για τα κριτήρια κατανομής του εθνικού αποθέματος.

χωράφια

Σύμφωνα με το 9ο άρθρο της απόφασης, «κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέματος σε ποσοστό 20%», με σκοπό να επανατροφοδοτείται ο «κουβάς» των δικαιωμάτων προς τους νέους αγρότες, οι οποίοι έχουν και προτεραιότητα στην κατανομή. Σχετικά με την αναπλήρωση του εθνικού αποθέματος, το άρθρο 9 προβλέπει, αναλυτικά, τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 το εθνικό απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από:

1. Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη λόγω οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:

α) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,

β) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 ευρώ,

γ) απόδειξης πρόκλησης τεχνηέντως από τις 18/10/2011 συνθηκών, με σκοπό την αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων άνω των 150.000 ευρώ.

2. Αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμο με το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου παράγραφοι 1 ή 2, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης θεωρείται ότι επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας που καθορίζεται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για την τροποποίηση της ενιαίας αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κατά το ημερολογιακό έτος λήξης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

3. Δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.

4. Την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της αριθμ. 104/7056/ 21−01−2015 ΥΑ.

5. Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.

6. Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων αύξησης της αξίας ή χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

7. Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.

8. Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέματος σε ποσοστό 20%.»

paseges.gr