Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

150 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων.

Μπερίκος-Ένωση (6) - Αντίγραφο

Πιο συγκεκριμένα ο ΕΛΓΑ πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκατόν σαράντα (140) ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και δέκα (10) ατόμων,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων άρχισε από την Πέμπτη  16-07-2015 και λήγει τη Δευτέρα 27-07-2015 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Σχέδιο αίτησης για προϋπηρεσία στον ΕΛΓΑ