Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι τεχνικές διαδικασίες για τον χημικό έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χημικού ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δόθηκε στην δημοσιότητα.

ψεκασμοι εα φμ  (2)

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την με αριθμό 5878/69892 Υ.Α., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1372/Β/3.7.2015, της οποίας σκοπός είναι η θέσπιση των τεχνικών διαδικασιών για τον χημικό έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χημικού ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται, ο χημικός έλεγχος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποσκοπεί στον έλεγχο της περιεχόμενης δραστικής ουσίας ή δραστικών ουσιών, των υπόλοιπων ουσιών που περιέχονται στο σκεύασμα πλην της δραστικής ουσίας, και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων κάθε σκευάσματος σε σχέση με τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά ή στο φάκελο των στοιχείων και μελετών που αφορά τη χορήγησης της άδειας διάθεσης στην αγορά ή των οριζόμενων στην άδεια παραλλήλου εμπορίου.

Επίσης, στην περίπτωση του ελέγχου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, ο έλεγχος αφορά την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της περιεχόμενης

Οι διατάξεις της εν λόγω απόφασης εφαρμόζονται στους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται στη χώρα μας από τις αρμόδιες αρχές κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 309 της 24.11.2009, σ. 1), όπως ισχύουν για τον χημικό έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χημικού ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όπως τονίζεται η απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται για δείγματα που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Για περισσότερα δείτε το ΦΕΚ 1372/Β/3.7.2015

Στέφανος Παπαπολυμέρου

paseges.gr