Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η εξάρτηση των αγροτικών εισροών από τις εισαγωγές

Επικαιροποιημένα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ-Αναλυτικοί πίνακες.

βοδι εν.αγ. ΦΜ  (2)

Μετά από επεξεργασία στοιχείων της Eurostat, οι Υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ κατέγραψαν τις εισαγωγές λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και ζωοτροφών στη χώρα κατά την τριετία 2012-2014.

Τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν συγκεντρωτικά κατά την Πανελλαδική Σύσκεψη των Προέδρων των Οργανώσεων- Μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Αθήνα, την 1η .7.2015.

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικότερα, για κάθε μία από τις εισροές αυτές, η σχέση της αξίας των εισαγωγών προς την αντίστοιχη συνολική  ενδιάμεση ανάλωση, η οποία δίνει ένα μέτρο του βαθμού εξάρτησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις εισαγωγές.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι:

  1. οι εισαγωγές λιπασμάτων κατά το 2014 ανήλθαν στα 259 εκ € περίπου (αύξηση +27% σε σύγκριση με το 2012) και αντιστοιχούν στο 98% της συνολικής ενδιάμεσης ανάλωσης λιπασμάτων – εδαφοβελτιωτικών του ιδίου έτους
  1.  οι εισαγωγές γεωργικών φαρμάκων κατά το 2014 ανήλθαν στα 185 εκ € περίπου (αύξηση +23% σε σύγκριση με το 2012) και αντιστοιχούν στο 94% της συνολικής ενδιάμεσης ανάλωσης  προϊόντων φυτοπροστασίας του ιδίου έτους

Τα παραπάνω υποδηλούν ισχυρότατη εξάρτηση των εισροών αυτών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά) από τις εισαγωγές.

  1. Οι εισαγωγές πολλαπλασιαστικού υλικού  κατά την τριετία 2012- 2014  κινήθηκαν πτωτικά και κυμάνθηκαν στο 35% - 42% της αξίας της συνολικής ενδιάμεσης ανάλωσης πολλαπλασιαστικού υλικού
  1. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ζωοτροφών κατά την τριετία 2012- 2014  εκτιμάται ότι κυμάνθηκαν στο 22% - 24% της αξίας της συνολικής ενδιάμεσης ανάλωσης των ζωοτροφών.

Λιπάσματα - Εδαφοβελτιωτικά

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών λιπασμάτων , εκ. €

203,34

248,51

258,51

*Ποσότητες εισαγωγών     "         ", χιλ τόνοι

562,90

736,70

795,84

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση λιπασμάτων- εδαφοβελτιωτικών  (εκ €)

274,30

276,30

263,90

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

74%

90%

98%

Φυτοπροστατευτικά

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών γεωργικών φαρμάκων , εκ. €

150,32

166,46

184,76

*Ποσότητες εισαγωγών       "       "         ", χιλ τόνοι

24,70

26,70

28,78

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση  προϊόντων φυτοπροστασίας  (εκ €)

192,90

197,00

197,60

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

78%

85%

94%

Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού, εκ. €

122,78

120,40

100,13

*Ποσότητες εισαγωγών       "       "         ", χιλ τόνοι

223,80

195,66

143,47

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση  πολλαπλασιαστικού υλικού (εκ €)

308,70

288,70

285,80

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

40%

42%

35%

Ζωοτροφές

Έτος

2012

2013

2014

***Αξίες εισαγωγών ζωοτροφών, εκ. €

380,00

402,50

401,30

Ποσότητες εισαγωγών       "       "         ", χιλ τόνοι

1100,00

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση ζωοτροφών(εκ €)

1717,70

1832,80

1682,50

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

22%

22%

24%

*Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ,επεξεργασία στοιχείων Eurostat, Ιούνιος 2015
**Πηγή : Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη Γεωργία.
***Πηγή:ΠΑΣΕΓΕΣ, επεξεργασία στοιχείων ΥΠΑΑΤ, ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat

 

Λιπάσματα - Εδαφοβελτιωτικά

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών λιπασμάτων από Κ-Μ , εκ. €

136,2

145,2

152,8

*Αξίες εισαγωγών λιπασμάτων εκτός EE , εκ. €

67,14

103,31

105,71

Αξίες εισαγωγών λιπασμάτων Σύνολο , εκ. €

203,34

248,51

258,51

*Ποσότητες εισαγωγών  λιπασμάτων από Κ-Μ, χιλ τόνοι

376,2

412,3

441,5

*Ποσότητες εισαγωγών  λιπασμάτων  εκτός ΕΕ, χιλ τόνοι

186,7

324,4

354,34

Ποσότητες εισαγωγών  λιπασμάτων , Σύνολο , χιλ τόνοι

562,9

736,7

795,84

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση λιπασμάτων- εδαφοβελτιωτικών  (εκ €)

274,3

276,3

263,9

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

74%

90%

98%

Φυτοπροστατευτικά

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών γεωργικών φαρμάκων από Κ-Μ , εκ. €

131,6

144,16

161,1

*Αξίες εισαγωγών γεωργικών φαρμάκων  εκτός ΕΕ, εκ. €

18,72

22,3

23,66

Αξίες εισαγωγών γεωργικών φαρμάκων , Σύνολο  εκ. €

150,32

166,46

184,76

*Ποσότητες εισαγωγών  γεωργικών φαρμάκων από Κ-Μ, χιλ τόνοι

20,8

22,4

23,9

*Ποσότητες εισαγωγών  γεωργικών φαρμάκων, εκτός ΕΕχιλ τόνοι

3,9

4,3

4,88

Ποσότητες εισαγωγών  γεωργικών φαρμάκων, Σύνολο, χιλ τόνοι

24,7

26,7

28,78

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση  προϊόντων φυτοπροστασίας  (εκ €)

192,9

197,0

197,6

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

78%

85%

94%

*Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ,επεξεργασία στοιχείων Eurostat, Ιούνιος 2015
**Πηγή : Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη Γεωργία.
K-M:Κράτη -Μέλη ΕΕ28

 

 

Εισαγωγές Πολλαπλασιαστικού Υλικού
εισαγωγές πολλ/κού υλικού, σε € εισαγωγές πολλ/κού υλικού, σε  τόνους

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 προέλευση περιγραφή Πολλ/κού υλικού
από  Κ-Μ σκληρός σίτος,

5.928.705

1.234.111

790.706

22.404

4.019

3.134

από  Κ-Μ μαλακός σίτος και σμιγάδι

36.458.377

33.894.942

17.302.355

150.444

133.736

81.582

από  Κ-Μ σίκαλη

4.481

6.245

16.158

8

31

102

από  Κ-Μ κριθάρι

1.103.414

204.368

227.682

1.312

667

986

από  Κ-Μ βρώμη

6.647

51.363

95.642

24

219

515

από  Κ-Μ αραβόσιτος

19.124.112

24.362.586

20.471.518

9.390

14.243

13.783

από  Κ-Μ σόργο

99.355

81.773

88.732

75

66

69

εκτός ΕΕ σκληρός σίτος,

456

912

7.963

0

0

7

εκτός ΕΕ μαλακός σίτος και σμιγάδι

1.058

223

33.912

1

0

131

εκτός ΕΕ σίκαλη : : :
εκτός ΕΕ κριθάρι

194

94

5.880

0

0

5

εκτός ΕΕ βρώμη : : :
εκτός ΕΕ αραβόσιτος

1.686.644

963.035

1.918.301

370

165

3.313

εκτός ΕΕ σόργο

62.385

225.995

196.831

49

207

209

από  Κ-Μ Ρύζι

363.804

231.465

322.549

605

348

419

εκτός ΕΕ Ρύζι

0

0

0

από  Κ-Μ σόγια

112.517

226.174

147.961

123

322

215

από  Κ-Μ αραχίδα

15.604

: :

6

από  Κ-Μ βαμβάκι

2.356.755

1.229.736

409.729

1.266

794

316

από  Κ-Μ ζαχαρότευτλα

390.388

132.440

195.878

8

49

7

από  Κ-Μ μηδική

1.648.741

2.632.261

2.498.978

720

2.672

1.632

από  Κ-Μ φεστούκα

387.392

528.475

423.026

193

283

188

από  Κ-Μ λαχανικά

13.655.189

13.775.165

14.350.646

1.672

1.821

1.844

από  Κ-Μ σπόροι σποράς (πλην οσπρίων, σιτηρών, ελαιούχων, τεύτλων, κτηνοτροφ φυτών,λαχανικών κλπ )

4.422.653

5.642.680

5.923.111

450

958

862

εκτός ΕΕ σόγια

2.840

31.500

13.250

4

30

15

εκτός ΕΕ αραχίδα : : :
εκτός ΕΕ βαμβάκι

5.407.058

2.749.705

593.396

3.505

1.161

246

εκτός ΕΕ ζαχαρότευτλα : : :
εκτός ΕΕ μηδική

181.199

239.322

287.212

62

47

65

εκτός ΕΕ φεστούκα : :

24.058

13

εκτός ΕΕ λαχανικά

3.228.084

3.966.060

3.658.934

273

445

289

εκτός ΕΕ σπόροι σποράς (πλην οσπρίων, σιτηρών, ελαιούχων, τεύτλων, κτηνοτροφ φυτών,λαχανικών κλπ )

51.827

120.273

123.905

9

25

23

από Κ-Μ τριφύλλι

1.316.988

463.961

1.131.296

4.755

301

386

από Κ-Μ πόα λειμώνια

71.158

33.403

28.371

49

22

24

από Κ-Μ Lolium

494.775

263.560

428.150

299

182

313

από Κ-Μ κτηνοτροφικά φυτά πλην σιτηρών, ζαχαρ/τευτλων, μηδικής,τριφυλιού, πόας λειμώνιας, Lolium κλπ

1.040.737

1.836.608

1.113.880

316

867

835

από Κ-Μ ποώδη για άνθη

479.934

606.889

626.978

35

50

75

εκτός ΕΕ τριφύλλι

5.591

7.443

16.699

1

1

4

εκτός ΕΕ πόα λειμώνια

57.860

: :

10

εκτός ΕΕ Lolium

88.410

56.243

55.298

75

50

50

εκτός ΕΕ κτηνοτροφικά φυτά πλην σιτηρών, ζαχαρ/τευτλων, μηδικής,τριφυλιού, πόας λειμώνιας, Lolium κλπ : :

30.875

58

εκτός ΕΕ ποώδη για άνθη : : :
από Κ-Μ λινάρι

0

2.840

350

0

2

0

από Κ-Μ ελαιοκράμβη : : :
από Κ-Μ ηλίανθος

2.772.844

2.886.594

5.211.739

1.177

4.054

1.911

από Κ-Μ σησάμι : : :
εκτός ΕΕ λινάρι : : :
εκτός ΕΕ ελαιοκράμβη : : :
εκτός ΕΕ ηλίανθος

37.223

90.350

131.043

5

10

16

εκτός ΕΕ σησάμι : : :
από Κ-Μ πατατόσπορος

11.590.682

13.644.393

13.245.223

21.982

25.259

25.368

από Κ-Μ κρεμμύδι

265.241

220.392

196.199

324

242

253

από Κ-Μ γλυκό καλαμπόκι

55.970

48.177

86.428

17

3

6

από Κ-Μ  μπιζέλι

451.953

698.660

1.214.248

362

621

947

από Κ-Μ κτηνοτροφικό μπιζέλι : : :
από Κ-Μ ρεβύθι : : :
από Κ-Μ φακή : : :
από Κ-Μ κουκιά : : :
εκτός ΕΕ πατατόσπορος : : :
εκτός ΕΕ κρεμμύδι : : :
εκτός ΕΕ γλυκό καλαμπόκι

1.885

31.740

82.453

0

2

4

εκτός ΕΕ  μπιζέλι : : :
εκτός ΕΕ κτηνοτροφικό μπιζέλι : : :
εκτός ΕΕ ρεβύθι : : :
εκτός ΕΕ φακή : : :
εκτός ΕΕ κουκιά : : :
από Κ-Μ άρριζα μοσχεύματα αμπέλου χωρίς μπόλια :

4.251

312.607

4

44

από Κ-Μ λοιπά άρριζα μοσχεύματα χωρία μπόλια

427.664

169.801

181.964

107

79

87

από Κ-Μ φυτά αμπέλου μπολιασμένα ή με ρίζα

936.757

1.035.421

1.324.804

112

213

1.577

από Κ-Μ φυτά λαχανικών και φράουλας

5.887.478

5.412.494

4.448.334

1.163

1.016

1.501

από Κ-Μ δασικά δένδρα

26.564

320.653

99.022

14

375

43

εκτός ΕΕ άρριζα μοσχεύματα αμπέλου χωρίς μπόλια : : :
εκτός ΕΕ λοιπά άρριζα μοσχεύματα χωρία μπόλια

11.379

35.752

27.756

1

5

3

εκτός ΕΕ φυτά αμπέλου μπολιασμένα ή με ρίζα : : :
εκτός ΕΕ φυτά λαχανικών και φράουλας

60.732

7.254

11.365

6

0

2

εκτός ΕΕ δασικά δένδρα : : :
(α) Σύνολο εισαγωγών (€)

122.781.704

120.407.782

100.133.395

Σύνολο εισαγωγών σε τόνους

223.783

195.665

143.474

(β) Συνολική ενδιάμεση ανάλωση σπόρων και πολλαπλ/κού υλικού ( €)

308.700.000

288.700.000

285.800.000

(α)/(β)

0,40

0,42

0,35

Πηγή : Eurostat
Κ-Μ: Κράτη- Μέλη ΕΕ28

 

Ζωοτροφές

Οι ζωοτροφές που προορίζονται για  τα πτηνά και τα αιγοπρόβατα  καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς. Η ζήτηση καλύπτεται σε μεγάλο μέρος  από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές σε τελικά προϊόντα είναι περιορισμένες. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα (αξία εξαγωγών 58 εκ € περίπου ) , οι εισαγωγές  στα 400 εκ €  περίπου  κυρίως και αφορούν κυρίως σόγια (κουκιά σόγιας και πίτες), καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη και σίκαλη.

 

ΕΤΗ

2012

2013

2014

Ζωοτροφές

Αξίες  εισαγωγών ζωοτροφών  (εκ. €)

380

402,50

401,30

Συνολική ενδιάμεση ανάλωση (εκ. €) 

1717,70

1832,80

1682,50

% εξάρτηση από εισαγωγές

22,12

21,96

23,85

Πηγή: Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΑΑΤ

Οι ζωοτροφές αποτελούν το 60- 70% του κόστους των εισροών της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η δαπάνη για ζωοτροφές σε επίπεδο χώρας αυξήθηκε κατά 11,4% περίπου σε μια πενταετία, ανερχόμενη το 2013 στο ύψος των 1,8 δις ευρώ. Πρόκειται για διαφορά που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση της τάξεως των 190 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Πίνακας :Εισροές στη Γεωργική Παραγωγή

Κατηγορίες εισροών

2012

2013

2014

2013/2012

2014ε/2013

 

Εκατομμύρια Ευρώ

% μεταβολή

Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

308,7

288,7

287,4

-6,5

-0,5

Ενέργεια

1 429,8

1 267,7

1 267,6

-11,3

-0,0

Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά

274,3

276,3

264,5

0,7

-4,3

Προϊόντα φυτοπροστασίας

192,9

197,0

197,6

2,1

0,3

Κτηνιατρικές δαπάνες

79,0

70,8

69,1

-10,3

-2,5

Ζωοτροφές

1 717,7

1 832,8

1 682,5

6,7

-8,2

Συντήρηση υλικών

186,7

195,0

208,4

4,5

6,9

Συντήρηση κτηρίων

16,0

17,5

18,0

9

3,1

Γεωργικές υπηρεσίες

354,9

354,0

-

-0,2

-

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

539,5

519,4

526,3

-3,7

1,3

Συνολική ενδιάμεση ανάλωση

5 326,2

5 242,3

5 102,9

-1,6

-2,7

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

1 482,9

1 389,6

1 371,9

-6,3

-1,3

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές). Επικαιροποίηση : Δεκέμβριος 2014

 

Οι Κυριότερες εισαγωγές  ζωοτροφών αναλυτικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΟΥΚΙΑ  ΣΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΧΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

2012

2013

2014

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

58.908.747

122.435.900,00

71.314.145

157.343.600,00

50.808.471

118.639.500,00

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

49.903.488

117.284.300,00

41.629.075

98.990.300,00

38.637.015

99.577.400,00

ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ

0,00

15.474.262

38.234.800,00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

2.051.795

4.584.300,00

0

0

4.309.713

9.916.900,00

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

8.154.137

20.539.700,00

3.549.103

8.260.200,00

2.577.801

6.366.500,00

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

67.084

69.500,00

653.321

746.100,00

ΚΡΟΑΤΙΑ

4.197.940

9.665.000,00

2.568.977

5.638.100,00

579.924

1.602.000,00

ΣΕΡΒΙΑ

403.929

932.000,00

467.781

1.212.600,00

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

28.463

71.600,00

41.140

19.000,00

427.276

177.900,00

ΙΤΑΛΙΑ

1.846.924

3.911.300,00

64.443

73.100,00

115.297

120.900,00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7.611

2.300,00

9.300

2.900,00

27.008

11.300,00

ΒΕΛΓΙΟ

36.090

32.400,00

43.391

32.500,00

25.996

20.000,00

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

3.208

1.500,00

14.996

9.100,00

ΓΑΛΛΙΑ

2.800

400,00

1.120

200,00

ΙΝΔΙΑ

62.243

100.000,00

81.014

116.500,00

240

400,00

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

233.539

290.100,00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

6.450.847

13.979.400,00

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

1.355.597

3.103.300,00

ΣΥΝΟΛΑ

126.956.964

282.662.100,00

126.058.066

284.817.100

114.120.221

276.635.600,00

Πηγή: Eurostat

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΠΙΤΕΣ  ΣΟΓΙΑΣ
PARTNER/PERIOD

2012

2013

2014

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

EU28_EXTRA

248.242.800

85.749.773

255.662.500

115.369.445

254.933.000

111.591.158

EU28_INTRA

23.551.600

10.914.247

7.132.400

3.344.273

8.784.700

4.533.775

ΣΥΝΟΛΑ

271.794.400

96.664.020

262.794.900

118.713.718

263.717.700

116.124.933

Πηγή: Eurostat

 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

2012

2013

2014

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΑΞΙΑ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΑ

ΣΙΚΑΛΗ

155.833

571.600

265.286

1.031.600

337.103

1.643.700

ΚΡΙΘΑΡΙ

19.378.985

72.644.000

23.614.164

95.870.000

13.254.393

62.759.700

ΒΡΩΜΗ

1.208.188

4.764.100

2.275.727

11.246.800

1.594.249

8.006.600

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

53.405.437

232.507.000

84.886.404

382.328.800

63.280.230

378.482.700

ΣΥΝΟΛΑ

74.148.443

310.486.700

111.041.581

490.477.200

78.465.975

450.892.700

Πηγή: Eurostat