Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έλεγχοι από την Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΠΕΝ

Για την εισκόμιση της παραγωγής των συνεταιρισμένων αγροτών κατά 80% στους συνεταιρισμούς.

αμπέλια (1)

Με την εγκύκλιό της (αριθ.πρωτ: 1361/76749/8.7.2015) η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΠΕΝ:

1.Υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. όλων των ενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4015/2011 και τροποποιήσεις του), αποτελούν μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού και ως τέτοια έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που διέπουν τα μέλη του Συνεταιρισμού, όπως αυτά ορίζονται από το Καταστατικό του.

2.Διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν. 4015/2011 στο άρθρο 16 Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000 (Κεφάλαιο Δ Τροποποιούμενες και λοιπές διατάξεις) , στο Άρθρο 1 παρ. 2γ του νόμου, ρητά αναφέρει ότι, τα μέλη οφείλουν να διαθέτουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό τουλάχιστον το ογδόντα (80%) της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που παράγουν και διακινεί ο οικείος Α.Σ.

3.Τέλος ανακοινώνει ότι η εφαρμογή ή μη των ανωτέρω διατάξεων, θα ερευνηθεί σε επικείμενους ελέγχους.