Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροποποιήσεις στην διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία

Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά η υπ’ αριθ. 324132/08−09−2008 (Β΄1900) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για τη διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

πρόβατα Φ.Μ. e-ea.gr  (15) - Αντίγραφο

Συγκριμένα , με την με αριθμό 685/60869 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1050/Β/4.6.2015, τροποποιείται η προαναφερθείσα απόφαση, ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 9, μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι δικαιούχοι, που είναι ενταγμένοι στις δράσεις ενίσχυσης του άρθρου 2 και επιθυμούν την παράταση εκτέλεσης του προγράμματος κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής, πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) αίτηση παράτασης εκτέλεσης του προγράμματος σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 του παραρτήματος,

β) τα στοιχεία Β και Γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης των υπεύθυνων δηλώσεων των κτηνοτρόφων,

γ) δήλωση φυσικού αντικειμένου του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παράτασης σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 της υπ’ αριθ. 340641/18−11−2008 (Β΄ 2386) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

2. Στο άρθρο 10, μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στην περίπτωση της παράτασης εκτέλεσης του προγράμματος κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής, ο δικαιούχος που δραστηριοποιείται σε περιοχή ευρύτερη του ενός Κ.Γ.Β.Ζ., θα υποβάλλει τον φάκελο υποψηφιότητάς του στο Κ.Γ.Β.Ζ., στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου έχει την έδρα του ο δικαιούχος.»

3. Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 2 η φράση «έως τον Ιούλιο του έτους 2015» αντικαθίσταται ως εξής: «έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους 2015».

4. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι τριμελής, συγκροτείται με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του.

Β. Έναν γεωπόνο του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Γ. Τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. Ως αρμόδιο είναι το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου έχει έδρα ο δικαιούχος.»

5. Στο άρθρο 17, στην παράγραφο 1 η φράση «υποβάλλουν την ένστασή τους εντός 15 εργάσιμων ημερών»

αντικαθίσταται ως εξής: «υποβάλλουν την ένστασή τους εντός 5 εργάσιμων ημερών».

6. Στο άρθρο 17, στην παράγραφο 2 οι προτάσεις «Α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης … με τους αναπληρωτές τους» αντικαθίστανται ως εξής: «Α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του.

Β. Δύο Προϊσταμένους των υπολοίπων Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ως μέλη της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους.»

7. Στο άρθρο 17, στην παράγραφο 2 η φράση «να απαντήσει για την αποδοχή εντός 15 ημερολογιακών

ημερών» αντικαθίσταται ως εξής: «να απαντήσει για την αποδοχή εντός 3 εργάσιμων ημερών».

8. Στο άρθρο 21, στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται η πρόταση:

«Εάν κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής διαπιστωθεί η ανάγκη παράτασης εκτέλεσης του προγράμματος, η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας από τους δικαιούχους γίνεται εντός του α΄ εξαμήνου του έτους 2015.»

9. Μετά το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21α ως ακολούθως:

«Άρθρο 21α

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για παράταση έχουν και οι δικαιούχοι, το πρόγραμμα των οποίων έληξε εντός του 2015 και πριν τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή είναι σε ισχύ και αναγνωρίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από την ισχύουσα ημερομηνία λήξης του προγράμματος του Δικαιούχου βάση της απόφασης έγκρισής του έως την ημερομηνία τροποποίησης της εν λόγω απόφασης έγκρισης, με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.»

10. Μετά το άρθρο 25, προστίθεται άρθρο 25α ως ακολούθως:

«Άρθρο 25α

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στα αρμόδια Κ.Γ.Β.Ζ.:

α) τα δίμηνα αιτήματα πληρωμών, που εκκρεμούν για το έτος 2014, έως τις 15 Ιουνίου του έτους 2015,

β) τα δίμηνα αιτήματα πληρωμών, που εκκρεμούν για το α΄ εξάμηνο του έτους 2015, έως τις 10 Αυγούστου του έτους 2015,

γ) τα υπόλοιπα δίμηνα αιτήματα πληρωμών, για το έτος 2015, εντός του α΄ πενθημέρου του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση που τα ως άνω αιτήματα πληρωμών κατατεθούν εκπρόθεσμα απορρίπτονται και δεν χορηγούνται οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις.»

11. Στο άρθρο 28, στην παράγραφο 2 η φράση «ολοκληρώνεται τη 31.12.2013» αντικαθίσταται ως εξής: «ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2015».

Επίσης, στο Παράρτημα της υπ’ αριθ. 324132/08−09−2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1900), προστίθεται νέο Υπόδειγμα 7.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 324132/08−09−2008 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1900), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 297684/05−06−2009 (Β΄1177) υπουργική απόφαση.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 1050/Β/4.6.2015

paseges.gr