Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σχέδιο Νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Σε εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΚΓ) σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020,  ο ΕΛ.Γ.Α συνέταξε σχέδιο του νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

ελγα Ένωση Αγρινίου (2)

Mε αυτό καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις διαδικασίες χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έναντι ζημιών στη γεωργική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές  στον γεωργικό τομέα, για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία, επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων, υπ’ ορισμένες όμως προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

 • Οι ενισχύσεις αποτελούν ένα θεμελιώδες πλαίσιο στήριξης των γεωργών και θέτουν τη βάση για τη διατήρηση της βιώσιμης γεωργίας.
 • Οι ενισχύσεις χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε κινδύνους και κρίσεις.
 • Για αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, απαιτείται από τους παραγωγούς μια ελάχιστη συνεισφορά στις ζημιές. (ποσοστό απαλλαγής 20%)
 • Η ζημιά οφείλεται άμεσα σε θεομηνία ή έκτατο γεγονός ή σε δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορεί να εξομοιωθούν με θεομηνία, η οποία αναγνωρίζεται επίσημα από το Κράτος μέλος.
 • Θεομηνίες μπορούν να θεωρηθούν οι σεισμοί, οι χιονοστιβάδες, οι κατολισθήσεις, οι πλημμύρες, οι ανεμοστρόβιλοι, οι τυφώνες, οι εκρήξεις ηφαιστείων και η οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Στα έκτακτα γεγονότα, στο πλαίσιο του κανονισμού  περιλαμβάνονται ο πόλεμος, οι εσωτερικές αναταραχές ή απεργίες και με ορισμένες επιφυλάξεις και ανάλογα με την έκταση τους μείζονα πυρηνικά ή βιομηχανικά δυστυχήματα και πυρκαγιές, τα οποία συνεπάγονται εκτεταμένες απώλειες.
 • «Δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία» μπορούν να θεωρηθούν ο παγετός, καταιγίδες και χαλάζι, πάγος, σφοδρές βροχοπτώσεις ή έντονη ξηρασία, όταν καταστρέφουν άνω του 30% της μέσης παραγωγής υπολογιζόμενης με βάση την προηγούμενη τριετή περίοδο ή σε μέσο όρο τριετίας υπολογιζόμενο με βάση την προηγούμενη πενταετία, εξαιρουμένης της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.

Επιπρόσθετα το  προτεινόμενο  σχέδιο του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, συντάχθηκε , λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για:

 1. Επικαιροποίηση του ισχύοντα  Κανονισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία που εφαρμόζεται από αντίστοιχους φορείς.
 2. Απλοποίηση των διαδικασιών, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος καταβολής των ενισχύσεων.
 3. Αναδιατύπωση σημείων του ισχύοντα Κανονισμού προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια.
 4. Διόρθωση τυχόν παραλείψεων που έχουν εντοπισθεί κατά την πολύχρονη εφαρμογή των προγραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από τον ΕΛ.Γ.Α.
 5. Τήρηση των μακροχρόνιων Υποχρεώσεων από τους ενισχυθέντες παραγωγούς.

Το προτεινόμενο σχέδιο, ακολουθεί τη διάρθρωση του  ισχύοντα Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων(ΦΕΚ 628/Β/2008), με τις σημαντικότερες αλλαγές  στα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 2-«Εννοιολογικοί προσδιορισμοί»

 • Εισάγεται ως θεομηνία ο ανεμοστρόβιλος, σύμφωνα και με τις νέες ΚΚΓ,  με δεδομένο τη συχνότητα που εμφανίζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τις ζημιές που προκαλεί στα μέσα παραγωγής.
 • Εισάγεται ως θεομηνία, η πυρκαγιά από φυσικά αίτια,  σύμφωνα με τις νέες ΚΚΓ.
 • Νέοι εννοιολογικοί  προσδιορισμοί:

«Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», «Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης», «Αγροτεμάχιο», «Πάγιο κεφάλαιο», «Γεωργική Αποθήκη», «Γεωργικό Υπόστεγο», «Εξοπλισμός  γεωργικής εκμετάλλευσης», «Ζωικό Κεφάλαιο», «Ζωική Μονάδα» και «Ανωτέρα βία». Οι προαναφερόμενοι ορισμοί αναφέρονται σε πολλά σημεία στον Κανονισμό και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαίος ο προσδιορισμός  προς αποφυγή παρερμηνειών.

 • Αναδιατυπώνονται οι ορισμοί: «Γεωργός», «Αγροτικά εισοδήματα», «Γεωργική εκμετάλλευση» και «Αποθηκευμένα προϊόντα». Οι προαναφερόμενοι ορισμοί προσαρμόζονται τόσο στη νέα νομοθεσία όσο και στις ανάγκες του Κανονισμού.

Ειδικότερα ο ορισμός του   «Γεωργού» ακολουθεί το Νόμο 3874/2010 (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), προσαρμοσμένος όμως στις ανάγκες του Κανονισμού,   για απλοποίηση των διαδικασιών του Διοικητικού Ελέγχου.

Άρθρο 3 - «Όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή ενισχύσεων»

Το άρθρο  αναδιατυπώνεται εκ νέου προκειμένου να καθορίσει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή των  ενισχύσεων.

Άρθρο 6- «Γενικοί περιορισμοί»

 • Ορίζονται ως ελάχιστος αριθμός δένδρων κατ’ είδος και αυτοτελές αγροτεμάχιο τα δέκα δένδρα (από πέντε), σε προσαρμογή με τον  Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής. Ανάλογα   αναπροσαρμόζονται τα όρια  για καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων, θάμνων και γαστρικών φυτών.
 • Οι εξαιρέσεις καταβολής ενίσχυσης για πάγιο κεφάλαιο–εξοπλισμό, αποθηκευμένα προϊόντα και ζωικό κεφάλαιο–ζωική παραγωγή, προσαρμόζονται στους αντίστοιχους ορισμούς.

Άρθρο 9- «Επιτροπές αξιολόγησης-τεκμηρίωσης»

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών Ενισχύσεων αποτελεί κύριο μέλος της  Περιφερειακής  Επιτροπής  (ΠΕ), λόγω της θέσης του επί της διαδικασίας των Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτιμήσεων αναπληρώνει τον Προϊστάμενο του Υποκ/τος.

Άρθρο 10- «Ανακοίνωση τύπου- υποβολή οριστικής αίτησης χορήγησης ενίσχυσης»

Για συντόμευση του χρόνου καταβολής των ενισχύσεων, επιτρέπεται η έκδοση της Ανακοίνωσης Τύπου των προγραμμάτων πριν την έγκριση του προγράμματος   από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 Άρθρα 11 και  12 – «Δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων»

 • Αναδιατυπώνονται κυρίως τα σημεία που αναφέρονται στα αποδεικτικά κατοχής και στα παραστατικά αγοράς/πώλησης για αποθηκευμένα προϊόντα εξ’ αγοράς, προκειμένου να περιγραφούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Γίνεται αναφορά στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων», σε εφαρμογή του Ν.3242/2004.

Άρθρο 13- «Τέλη υποβολής αίτησης»

Τα τέλη υποβολής της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης επανακαθορίζονται στα δεκαπέντε  ευρώ (από πέντε ευρώ), για τα έξοδα φακέλου, αν και μέχρι σήμερα η διάταξη αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί κατά την υλοποίηση  των προγραμμάτων ΚΟΕ.

Άρθρο14- «Διοικητικός έλεγχος»

Καταργείται η πληρότητα του φακέλου ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταβολή των ενισχύσεων, με δεδομένο ότι ουδέποτε εφαρμόσθηκε  κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων και λόγω και της δυνατότητας   αυτεπάγγελτης  αναζήτησης των εγγράφων.  Η πληρότητα του φακέλου, παραμένει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο διαδικασία.

Άρθρο 15- «Καθορισμός δικαιούχων»

 • Καταργείται ο περιορισμός της καταβολής των ενισχύσεων μόνο σε Έλληνες υπηκόους ή υπηκόων άλλου κράτους –μέλους της ΕΕ.
 • Θεσπίζεται ανώτατο όριο ηλικίας στους ενισχυόμενους παραγωγούς, το οποίο καθορίζεται στο 70Ο έτος, προκειμένου οι ενισχυθέντες παραγωγοί να είναι σε θέση να τηρήσουν τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, που  σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δεκαετή διάρκεια.

Άρθρο 17- «Εκτίμηση»

Ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων του Διοικητικού Ελέγχου, προβλέπεται η κοινοποίηση όλων των πορισμάτων εκτίμησης, με τη διαφορά ότι στους μη δικαιούχους δεν θα κοινοποιούνται τα ποσά ενίσχυσης.

Άρθρο 18 –«Συνολική εκτίμηση»

Καταργούνται οι δειγματοληπτικές εκτιμήσεις, διότι αν από τις επισημάνσεις διαπιστωθεί ότι η απώλεια παραγωγής δεν φθάνει το κατώτατο όριο ζημίας (30%), τότε οι ζημιές δεν κρίνονται επιλέξιμες ενίσχυσης και δεν γίνονται εκτιμήσεις. Σύμφωνα  με το σημείο 14 του άρθρου 17, στην περίπτωση αυτή  δεν συντάσσονται πορίσματα εκτιμήσεων αλλά  ενημερώνεται εγγράφως ο ανταποκριτής. Σημειώνεται δε, ότι  ουδέποτε  έγιναν δειγματοληπτικές εκτιμήσεις κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων ΚΟΕ από τον ΕΛ.Γ.Α .

Άρθρο 19- «’Ενσταση»

 • Για συντόμευση του χρόνου καταβολής των ενισχύσεων και με δεδομένο ότι τα πορίσματα εκτίμησης κοινοποιούνται ανεξαρτήτως διοικητικού ελέγχου, καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία των ενστάσεων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος (τα  στάδια μειώνονται από δύο σε ένα).
 • Καταργείται η διαιτησία, σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών, και στις περιπτώσεις αυτές η επανεκτίμηση διενεργείται από τον Πρόεδρο της ΠΕ ή μέλος της ΚΣΕ.

Άρθρο 23- «Ανώτατα ποσά ενισχύσεων»

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανακαθορίζονται σε 150.000 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο (από 175.000 €) και σε 70.000 € για τα λοιπά (από 90.000 €). Επιπλέον θεσπίζεται ανώτατη συνολική ενίσχυση στο σύνολο του προγράμματος η οποία ανέρχεται  σε 200.000 € ανά δικαιούχο.

Άρθρο 26- «Έλεγχος αποκατάστασης»

Το άρθρο 26 αναδιατυπώνεται εκ νέου προκειμένου να καθορίσει με σαφήνεια τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους των δικαιούχων καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της αποκατάστασης των ζημιών.

Άρθρο 27-«Καταβολή Κρατικών Ενισχύσεων»

 • κοινοποιούνται ανεξαρτήτως διοικητικού ελέγχου, καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία των ενστάσεων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος (τα  στάδια μειώνονται από δύο σε ένα).
 • Καταργείται η διαιτησία, σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών, και στις περιπτώσεις αυτές η επανεκτίμηση διενεργείται από τον Πρόεδρο της ΠΕ ή μέλος της ΚΣΕ.

Άρθρο 23- «Ανώτατα ποσά ενισχύσεων»

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανακαθορίζονται σε 150.000 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο (από 175.000 €) και σε 70.000 € για τα λοιπά (από 90.000 €). Επιπλέον θεσπίζεται ανώτατη συνολική ενίσχυση στο σύνολο του προγράμματος η οποία ανέρχεται  σε 200.000 € ανά δικαιούχο.

Άρθρο 26- «Έλεγχος αποκατάστασης»

Το άρθρο 26 αναδιατυπώνεται εκ νέου προκειμένου να καθορίσει με σαφήνεια τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους των δικαιούχων καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της αποκατάστασης των ζημιών.

Άρθρο 27-«Καταβολή Κρατικών Ενισχύσεων»

 • Απαγορεύει ρητά την εκχώρηση των ενισχύσεων σε τρίτους, με δεδομένο ότι η ενίσχυση συνδέεται με τον δικαιούχο.
 • Θεσπίζεται ανώτατο χρονικό όριο αξίωσης λήψης των χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων.

Άρθρο 28- «Υποχρεώσεις Δικαιούχων»

 • Προβλέπεται ο συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης   με ενισχύσεις άλλων προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων.

Σχέδιο νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων