Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών –επιχειρήσεων β΄ εξάμηνου 2014

Η διαδικασία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των Εργοδοτών – Επιχειρήσεων του Ν.3232/2004 άλλαξε.

ογα

Στο εξής θα πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος «ΔΙΑΣ», όπως ισχύει και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς απασχολούμενων.

Οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις οφειλόμενες εισφορές τους μέσω της Τράπεζας της επιλογής τους, με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου - ειδοποίησης, όπου αναγράφεται ο Ειδικός Κωδικός Εντολής Πληρωμής, που είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2014 δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά αλλά οι Εργοδότες θα πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο ειδοποίησης ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) στην ειδική εφαρμογή «Ηλεκτρονική εκτύπωση ειδοποιήσεων εργοδοτών».

Ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής της τρέχουσας εισφοράς και των τυχόν αναδρομικών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει οριστεί η 30-6-2015.

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (ρυθμισμένων ή μη) και τη διαδικασία εκτύπωσης των ειδοποιήσεων για τους εργοδότες, παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.