Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση στη Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία

Μέρος του ζωικού γενετικού υλικού της Χώρας αποτελούν τα εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα ζώα καθαρών φυλών αγροτικών ζώων.

δ.υ. κατσίκι Ένωση ΦΜ - Αντίγραφο

Το εν λόγω ζωικό υλικό καταγράφεται και πιστοποιείται και μέσω των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων και διάσωσης-διατήρησης ζώων σπάνιων φυλών.

Τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης αποτελούν βασικό εργαλείο,τόσο για την βελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, όσο και για την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 το Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων εφαρμόζει την Δράση 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» 

  • Πίνακας Συνεταιρισμών - Φορέων που διαθέτουν ζώα αναπαραγωγής αυτοχθόνων φυλών αιγοπροβάτων
  • ΚΥΑ 685/6089 (ΦΕΚ Β' 1050/04.06.2015): 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 324132/08−09−2008 (Β΄1900) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία
  • ΚΥΑ 297684 (ΦΕΚ Β΄1177/17.06.2009): 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ 1900/17.9.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.
  • ΚΥΑ 324132 (ΦΕΚ Β΄1900/17.09.2008): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.»για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.
  • ΥΑ  340641 (ΦΕΚ Β΄2386/24.11.2008): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, βάσει του πίνακα 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ.324132/8.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1900/17.9.2008).