Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η συνδεδεμένη στην παραγωγή σπόρων σποράς

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγή σπόρων σποράς.

λιβάδια ε.α (1)

Αναλυτικά:

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ως «Σπόρος προς σπορά» νοείται: ο προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος και εμπορικός όπου προβλέπεται, σπόρος σποράς ενός ή περισσότερων από τα είδη που αναφέρονται στις με αριθμ. 250744/17−06−2003 κοινή υπουργική απόφαση και 6775/95992/24−07−2014 υπουργική απόφαση και η σόγια (Glysine max) όπως αναφέρεται στην με αριθμ. 225021/31−03−2003 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 3.000.000 €, για το έτος 2016 στα 2.964.682 €, για το έτος 2017 στα 2.929.324 €, για το έτος 2018 στα 2.897.025 €, για το έτος 2019 στα 2.864.729 € και για το έτος 2020 στα 2.864.729 €.

2. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 52 του Κανονισμού 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζεται σε 10.200 εκτάρια.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όροι επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς είναι:

Α. Ο καλλιεργητής, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.

Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους σποράς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. 250744/17−06−2003 και 225021/31−03−2003 κοινή υπουργική απόφαση και στην αριθμ. 6775/95992/24−07−2014 υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην αριθμ. 217265/28−01−2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β΄ 203).

Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.

Γ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.

Δ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Καθορισμός και καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης

1. Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως, ανά εκτάριο.

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί, στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων φυτικών Ειδών και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σπόρων σποράς.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

1. Να συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας με την σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου σποράς που θα σπαρθεί και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Το παραπάνω συμφωνητικό θα κατατίθεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου και πληρωμών με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Η εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται για τον δικαιούχο της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κατάσταση με το σύνολο των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργήσει στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου σποράς που θα σπαρθεί καθώς και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας.

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 93 και 94 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1306/2013.

3. Να τηρούν τις προβλεπόμενες από τις με αριθμό: 320703/30−07−1987 κοινή υπουργική απόφαση «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (Β΄ 469), 250744/17−06−2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β΄ 861), 225021/31−03−2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄ 478) και 6775/95992/24−07−2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β΄ 2130), όπως ισχύουν, απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων σποράς.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

5. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας − ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του δικαιούχου συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

6. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται, σπόρου σποράς επί διετία.

Υποχρεώσεις Σποροπαραγωγικών Επιχειρήσεων

Οι Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν:

1. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.

2. Να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την πώληση προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου νπροβλέπεται σπόρου σποράς, στους καλλιεργητές με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την παράδοση/πώληση από τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 4, του σπόρου σποράς προς πιστοποίηση.

Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Καν. (ΕΕ) 809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.

3. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρούσας, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

4. Η αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτών περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να γνωστοποιεί μέσω σχετικής εφαρμογής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα εγκεκριμένα αγροτεμάχια μετά την διενέργεια του καλλιεργητικού ελέγχου για κάθε δικαιούχο, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που θα βεβαιώνονται από τον ΕΛΓΑ ή εξαιτίας άλλων παραγόντων που δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων και θα βεβαιώνονται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ θα πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό πεδίο ανωτέρας βίας.

Ενστάσεις

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.

3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση εντολής πληρωμής.

Κυρώσεις − Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Δικαιούχος που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

2. Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον δικαιούχο, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στον άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στον άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

3. Εφόσον ο δικαιούχος δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν (ΕΚ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρο 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2015.

Επιλέξιμα είδη, για την παρούσα ενίσχυση είναι οι σπόροι σποράς όπως αυτά αναφέρονται στις αριθμ. 250744/ 17−06−2003 κοινή υπουργική απόφαση«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β΄ 861), 225021/31−03−2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄ 478) και 6775/95992/24−07−2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β΄ 2130), όπως ισχύουν.

1

2