Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέτρο 123Α: Υλοποίηση επενδύσεων

Οδηγίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013.

θερμοκήπια εαφμ (2)

Λαμβάνοντας υπόψιν την επικείμενη λήξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης εξέδωσε οδηγίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013.

Οι οδηγίες κοινοποιούνται στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου 123Α,  στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας όλων των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σύμφωνα με αυτές:

1)   Οι αιτήσεις χορήγησης προκαταβολής των έργων των δικαιούχων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά και μόνον εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στις αρμόδιες ως σχετικά αναφέρονται Υπηρεσίες, έως ένα (1) μήνα πριν την ημεροχρονολογία ολοκλήρωσης του έργου που περιλαμβάνεται στην ισχύουσα απόφαση οριστικής έγκρισής του. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες δε θα οριστικοποιούν και δε θα προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο της αίτησης αυτής.

2)   Οι αιτήσεις τεχνικών τροποποιήσεων των έργων των δικαιούχων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά και μόνον εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας, έως εντός ενός (1) μηνός από την ημεροχρονολογία του παρόντος εγγράφου. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν το τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο εφόσον έχουν υποβάλλει προηγουμένως αίτηση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και εντός των καθορισμένων προθεσμιών που καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους ή την μετέπειτα τροποποίησή της. Κάθε παρέκκλιση, τροποποίηση, μη υλοποίηση ή/και υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα βαρύνει το φορέα εκτός περιπτώσεων αντικαταστάσεων μικρής κλίμακας επουσιωδών στοιχείων της επένδυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, τις οποίες οι φορείς δύνανται να τις πραγματοποιήσουν υπ’ ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 6 της ανωτέρω ΚΥΑ και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του ίδιου άρθρου.

3)   Οι αιτήσεις πληρωμής των έργων των δικαιούχων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά και μόνον εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στις αρμόδιες ως σχετικά αναφέρονται Υπηρεσίες, έως εντός ενός (1) μηνός από την ημεροχρονολογία ολοκλήρωσης του έργου που περιλαμβάνεται στην ισχύουσα απόφαση οριστικής έγκρισής του.

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν χορήγηση προκαταβολής για να γίνει η έναρξη υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού του σχεδίου, με την κατάθεση αίτησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση. Η Ένωση Αγρινίου έχει αναπτύξει υπηρεσίες που στηρίζουν τους παραγωγούς σε κάθε τους βήμα.